!!
 
EAB- blank
 

דף יומיומי

ראש השנה דף ט – עקירת נטיעות של שביעית

בברייתא המובאת בסוגייתנו נאמר בעניין דין נטיעה:

אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב בערב שביעית שלושים יום לפני ראש השנה, עלתה לו שנה, ומותר לקיימן בשביעית. פחות משלשים יום לפני ראש השנה, לא עלתה לו שנה ואסור לו לקיימן בשביעית.

רש"י כותב שאסור לקיים צמחים אלו משום ששלושים יום הוא הזמן של תוספת שביעית מהתורה, אשר נידון כשביעית; לפי דבריו אסור יהיה גם לטעת קודם שלושים יום אם ידוע שקליטת השורשים תהיה בזמן התוספת שביעית.

לדעת רבנו תם (דף י ע"ב ד"ה שלשים ושלשים) לא אסרה תורה תוספת שביעית אלא עבודה שהיא מועילה בשביעת כמו חרישה, אבל נטיעה, שאין לה תועלת לשנה השביעית יותר מאשר לשאר השנים אינה נאסרה. על כן, לדבריו סיבת האיסור היא משום שזמן הקליטה הוא יותר משלשים יום מהנטיעה ולכן אסור לקיימו – אם לא נקלט בשביעית, אף אם הנטיעה היא בזמן תוספת שביעית, מותר לקיים אותו.

רבי יום טוב אשבילי כתב שהסיבה שהורו לעקור נטיעה זו היא משום שלעניין עורלה סופרים מהשנה השביעית ולא מהשנה השישית, ובכדי שלא ירננו לומר שנטע בשביעית אמרו כן.

הרב ירון בן צבי