</p> <p>בית המדרש הוירטואלי</p> <p>

 
!!
 

EAB- blank


 


דף יומיומי

סוכה דף מז – סוכה בחוץ לארץ

בסוגייתנו נאמר בעניין ישיבה בסוכה בחוץ לארץ:

הלכתא מיתב יתבינן ברוכי לא מברכינן

פסיקת הלכה זו מכריעה את מחלוקת אמוראים כפולה: בתחילת הסוגיה הובאה מחלוקת סביב השאלה האם בחוץ לארץ יושבים בסוכה בשמיני עצרת; בהמשך הסוגיה הובאה מחלוקת נוספת - הסוברים שיש לשבת בסוכה נחלקו האם מברכים ברכת 'לישב בסוכה'. בגמרא נפסק כי יושבים בסוכה ביום השמיני, אך אין מברכים ברכת 'לישב בסוכה'.

הראשונים נחלקו בהבנת פסיקה זו של הגמרא. רבנו ניסים גירונדי (דף כב באלפס ד"ה והלכתא) מבאר שמבחינה עקרונית, היום השמיני הוא ספק יום שביעי, ולכן כל דיני היום השביעי חלים; אולם, מהחשש שאם ינהגו בו את כל דיני היום השביעי, האנשים עשויים לזלזל בקדושת יום טוב (שיאמרו ששביעי של סוכות הוא וחול המועד), תקנו חכמים שלא לברך על הישיבה בסוכה.

לעומת עמדת ר' ניסים, לדעת רש"י (ד"ה ברוכי) לא מברכים 'לישב בסוכה' ביום השמיני מפני שאי אפשר להפקיע מהיום את שם "שמיני עצרת", ו'סוכות' בהכרח סותר את 'שמיני עצרת'. כלומר, אם אנו מצווים באותו יום על ישיבה בסוכה הרי שזה יום שביעי של סוכות ולא שמיני עצרת. מאידך, אם מדובר ביום טוב של שמיני עצרת, הרי שאין זה סוכות.

מכל מקום, נראה שאין חשש כל כך גדול בזלזול בקדושת יום טוב, שכן מעצם כך שלא מברכים ישנו שינוי משמעותי וזה די להיכר שאין זה נחשב ממש כיום השביעי אלא רק מספק ולכן לא יזלזלו בקדושתו; שכן דבר רגיל הוא שאנשים יושבים בסוכה לשם הנאה מבלי קשר למצוה.

הרב ירון בן צבי