!!
 
EAB- blank
 

דף יומיומי

דף סב – שעירים שווים

למדנו במשנה שאם הכהן הגדול לקח שני שעירים שווים ולאחר מכן מת אחד מהם – "אם עד שלא הגריל, מת השעיר - יקח בן זוג לשני ויגריל על שניהם" כלומר, על אף שמצווה לקנות את שני השעירים בבת אחת, במקרה זה ניתן לקנות שעיר אחד כתחליף לזה שמת ולבטל את דין 'לקיחתן כאחד'. הסיבה להיתר היא משום שהמצווה לקנות את שניהם ביחד היא לכתחילה בלבד.

רבי משה מקוצי כותב שמדובר רק כאשר לקחו את השעיר שנעשה בחוץ, אולם אם עדיין לא לקחו אותו אז השעיר הנותר יהיה לשעיר שנעשה בחוץ ויקחו שני שעירים אחרים – שווים, אחד לה' ואחד לעזאזל.

לפי דבריו, אין חובה לקחת שעירים חדשים כאשר קיים הפסד ממון שבו נשאר שעיר שלא נעשה עמו דבר, אבל כאשר ניתן להשתמש בכל השעירים אז יש לעשות זאת. על אף דבריו, רבי יום טוב אשבילי כותב שמדברי המשנה משמע כי אף אם עדיין לא לקח את השעיר שנעשה בחוץ, אין צורך לשנות את ייעוד השעיר ולקנות שני שעירים שווים; מדבריו משמע שעל אף שמדובר בדין מדאורייתא* 1, מכל מקום זהו דין לכתחילה ולא דין בדיעבד.

באופן דומה כותב הרמב"ם (בפירוש המשנה)

ובא בקבלה שזה לרמוז שיותר רצוי שיהו שווין במראה ובקומה ובדמים ואמרנו רצוי ולא אמרנו חובה.

על אף האמור, יתכן לומר שהדברים נכונים רק כאשר מלכתחילה נעשו הדברים בדרך של 'לקיחתן כאחד', ורק לאחר שהשעירים נלקחו ביחד, אחד מהם מת, וניתן לקחת אחד אחר. אולם אם נעשה הדבר כך מלכתחילה, יש צורך לקחת מחדש – כלומר, רק לאחר שכבר קיימו את המצווה של לקיחתן כאחד אין שוב חובה לעשות זאת.

___________

* מדבריו בד"ה ואם משהגריל משמע שהוא סובר שמדובר בדין דאורייתא.

הרב ירון בן צבי

 
1 ?? ?? ?? ??