!!
 
EAB- blank
 

דף יומיומי

שבת דף קמו – פתיחת בקבוקים בשבת

סוגייתנו, העוסקת בפתיחת חביות בשבת, מהווה מקור מרכזי בשאלה אקטואלית מעשית מאד: פתיחת בקבוקי משקה בשבת. נאמר במשנה (קמו עמוד א):

"שובר אדם את החבית לאכול הימנה גרוגרות, ובלבד שלא יתכוין לעשות כלי".

המשנה מתירה באופן עקרוני לשבור חבית בכדי להשתמש בתכולתה, ובמבט ראשון היה מקום להשוות זאת לפתיחת בקבוק כדי להשתמש בתכולתו. עם זאת, שאלת פתיחת בקבוקים בשבת נתונה במחלוקת גדולה בין הפוסקים, ואנו נזכיר כאן שתי נקודות שעולות מתוך סוגייתנו ונמצאות במוקד הדיון.

הגמרא במסכת ביצה (לג עמוד ב) הביאה מחלוקת בין חכמים לרבי אליעזר בדין הקוטם קיסם כדי לחצוץ בו את שיניו. לדעת רבי אליעזר הקוטם על מנת לחצוץ חייב חטאת, ומשום כך אסור לכתחילה לקטום אפילו לריח (גזירה שמא יתכוון לחצוץ). הגמרא שם מקשה על רבי אליעזר מן המשנה שלנו שהתירה לשבור חבית ולא גזרה שמא יתכוון לעשות כלי, ותירצה שמדובר ב"מוסתקי", היינו חבית רעועה שאין חשש שיתכוון לעשות ממנה כלי.

התוספות בסוגייתנו (ד"ה שובר) חידשו שהאוקימתא של הגמרא בביצה נאמר לכולי עלמא ולא רק לדעת רבי אליעזר. ממילא, דווקא חבית רעועה מותר לשבור בשבת, ולא כלים שלמים רגילים. כדברי התוספות פסק גם השלחן ערוך (אורח חיים שיד, א), וממילא יש לכאורה לאסור פתיחה של בקבוקים בשבת. אמנם, רבים מן הפוסקים לא נרתעו מלחלוק על השלחן ערוך בנקודה זו, משום שהרי"ף (בסוגיין) והרמב"ם (שבת כג, ב) חלקו על התוספות וכתבו את ההיתר של המשנה גם בחבית רגילה.

בעיה אחרת מתעוררת מן הסיפא של המשנה: "ובלבד שלא יתכוון לעשות כלי". היתר פתיחת החבית נאמר דווקא באופן של שבירה, כאשר האדם לא מתכוון ליצור כלי אלא רק להגיע אל הגרוגרות. אך כאשר אדם פותח את הבקבוק הוא יוצר בכך כלי חדש: פקק. שהרי לפני פתיחת הבקבוק לא היה הפקק ראוי לפתוח ולסגור בו, וכעת הוא נעשה ראוי לכך.

שאלה זו העסיקה את הפוסקים יותר מן השאלה הראשונה, ומצויות בידינו התכתבויות ארוכות של הגרש"ז אויערבך עם פוסקים אחרים ביחס לנקודה זו. באופן כללי, שתי שאלות עקרוניות צריכות להתברר בעניין זה:

א. האם כשאדם פותח את הבקבוק הוא "מתכוון לעשות כלי", היינו שדעתו היא גם על הפיכת הפקק לראוי לסגירה ופתיחה, או שמבחינתו אפשר לזרוק את הפקק מיד לאחר הפתיחה.

ב. האם הפקק נחשב ככלי גמור כבר בהיותו מחובר לפי-הבקבוק והפתיחה רק מפרידה אותו מן הבקבוק, או שמא כשהוא מחובר לבקבוק הוא מאבד את "שם הכלי" שלו וזה נוצר מחדש עם הפתיחה.

הרב אברהם סתיו