!!
 
EAB- blank
 

דף יומיומי

שבת דף פו – פולטת שכבת זרע

הגמרא בסוגייתנו עוסקת בדין של פולטת שכבת זרע ומביאה ברייתא שבה נחלקו תנאים מתי האשה שפלטה שכבת זרע טהורה ומתי היא טמאה:

"תנו רבנן: פולטת שכבת זרע ביום השלישי - טהורה, דברי רבי אלעזר בן עזריה. רבי ישמעאל אומר: פעמים שהן ארבע עונות, פעמים שהן חמש עונות, פעמים שהן שש עונות. רבי עקיבא אומר: לעולם חמש. ואם יצאתה מקצת עונה ראשונה - נותנין לה מקצת עונה ששית".

בהמשך הגמרא מגבילה את המחלוקת הנ"ל, ומסבירה שהתנאים נחלקו רק כאשר שכבת הזרע פירשה מאשה לאחר תשמיש. רש"י (ד"ה שפירשה מן האשה) מפרש שהסיבה לכך היא משום שאז שכבת הזרע מתחממת ומסרחת מחום גופה של האשה, אבל שכבת זרע שפירשה מאיש היא טמאה כל זמן שהיא לחה משום שהיא אינה מסרחת.

כלומר, כל זמן ששכבת הזרע ראויה להזרעה והיא אינה נמצאת במקום שבו היא עשויה להתקלקל (כמו מחום הגוף) היא מטמאת.

בשונה משיטת רש"י, לדעת רבנו תם ורבנו חננאל מדובר בזכר שנרבע ופלט זרע (תוספות ד"ה אבל פירשה מן האיש):

"ור"ת מפרש דהכא בזכר שנרבע ופלט זרע דומיא דאשה והתם בראה קרי וכן פי' ר"ח".

אין זה מובן מדוע לדעת ר"ת ור"ח זרע שנפלט מגוף אשה שונה מגוף האיש. אם נרצה לתרץ דבריו נראה שיהיה עלינו לומר שזרע שנפלט מגוף האשה מתקלקל בעוד שזרע שנפלט מגוף האיש אינו מתקלקל. אולם קצת קשה לומר זאת, ואכן הרמב"ן דוחה את דבריו (חידושי הרמב"ן מסכת שבת דף פו עמוד ב):

"מתרצי בשם ר"ת ז"ל דהכא (בזרע) [בזכר] שנרבע ופלט דומיא דאשה, וזה אינו כלום שהיה לו לדקדק אי חביל דלית (ביה) [ליה] פרוזדור".

ניתן להוסיף עוד ולשאול על דברי ר"ת מדוע דיברו בזכר ולא דברו בביאה שלא כדרכה, שהרי סוף כל סוף אין הבדל.

הרב ירון בן צבי