!!
 
EAB- blank
 

דף יומיומי

שבת דף סד – יציאה לחצר ולרשות הרבים

בסוגייתנו נחלקו רב ורבי ענני בר ששון בנוגע לדין היתר יציאה לחצר עם הדברים שאותם אסרו חכמים להוציא לרשות הרבים:

"אמר רב: כל שאסרו חכמים לצאת בו לרשות הרבים - אסור לצאת בו לחצר, חוץ מכבול ופאה נכרית. רבי ענני בר ששון משמיה דרבי ישמעאל אמר: הכל ככבול".

רש"י מסביר שהאיסור נובע מהחשש שהאשה תהיה מורגלת לצאת בדברים אלו לחצר ומכך תבוא לידי תקלה כשתצא איתם גם לרשות הרבים. רבי יום טוב בן אברהם אשבילי, רבי נסים וראשונים נוספים כתבו שהאיסור ללבוש דברים אלו הוא גם בחצר מעורבת, ולא זאת בלבד אלא שאף אסור ללבוש אותם בבית, שמא מתוך ההרגל ללבשם יבואו לצאת אתם לרשות הרבים.

בשונה מהראשונים הנ"ל, הרמב"ם (הלכות שבת יט, ח) כתב שהאיסור הוא רק בחצר שאינה מעורבת משום שהיא דומה לרשות הרבים. בחצר מעורבת וכל שכן בתוך הבית מותר. בכך ניתן להסביר את דברי הגמרא לעיל (דף מו עמוד ב) שפסקה כי השירים והנזמים והטבעות הרי הן ככל הכלים הניטלין בחצר. מדוע היה צורך להסביר שאינם מוקצה בכך שיש עליהם שם כלי ולכן מותרים בטלטול והלא ניתן היה לומר שיכניסם לביתו וילבשם? ניתן לומר שהגמרא שם התייחסה לחצר שאינה מעורבת, ואסור להכניס את התכשיטים הנ"ל לתוך ביתו משום שהם כבר שבתו בחצר ולכן היה צורך לומר שיש עליהם שם כלי ולא נאסרו כמו עצים ואבנים.

הרב ירון בן צבי