!!
 
EAB- blank
 

דף יומיומי

שבת דף נב – קבלת טומאה

כלים אינם מקבלים טומאה קודם שנגמרה מלאכת עשייתם, לכן אם הבעלים רצו להכין כלי לייעוד מסויים, על אף שתיכן ובמצבו הנוכחי ניתן להשתמש בו לשימוש אחר, כל עוד לא נעשה בו השינוי הנדרש בכדי שתושלם מלאכת עשייתו כפי דעת הבעלים אין הכלי מקבל טומאה. לדוגמא, אדם שחשב להכין רצועות עור מיריעה של עור, על אף שניתן להשתמש בעור זה כשטיח, מכל מקום אין הוא מקבל טומאה עד שיחתך ויוכנו ממנו הרצועות. אולם, אם יחליט הבעלים לשנות את היעוד של העור ולהשתמש בו כשטיח, נחשב ככלי גמור לעניין קבלת טומאה.

יש לציין שמרגע שהחליט הבעלים להשתמש בעור כשטיח, אף אם יחליט לעשות מעור זה רצועות יוכל לקבל העור טומאה משום שהוא נחשב ככלי עד שיתחיל הבעלים במלאכת החיתוך שמאז שוב אין נחשב אותו העור ככלי גמור. כלומר, לאחר שכבר יש שם כלי, אין שינוי על ידי חשיבה מועיל ללא מעשה. שינוי שנעשה על יד מעשה מועיל גם לכלי שכבר נטמא, אולם בשונה מכלי שעדיין טהור שדי בשינוי במראה הכלי, על מנת להפקיע טומאה יש לעשות שינוי שהוא מקלקל את הכלי, כגון ניקובו וכיוצ"ב.

בסוגייתנו, אמר רבי יצחק שהמשנה עוסקת בשירים שהיו בתחילה תכשיטים של אדם (ולמעשה היו ראויים כבר לקבל טומאה) ולאחר מכן ייחד אותם הבעלים לבהמות ולכן הם עדיין נשארים בגדר כלי שמקבל טומאה. דין זה ניתן להבין בשני אופנים:

א. לדעת רש"י (ד"ה בבאין) – כאשר כלי היה מיוחד לאדם ונטמא, אין הטומאה פוקעת על ידי ייחודו המחודש לבהמה, אולם אם הכלי טרם נטמא, על ידי ייחודו לבהמה הוא יוצא משם כלי לעניין קבלת טומאה.

ב. לדעת בעלי התוספות (לעיל דף נב עמוד א ד"ה בבאין מנוי אדם לנוי בהמה) מה שהיה ראוי לקבל טומאה נשאר במצב זה עד שנעשה שינוי בגוף הכלי שמוכיח כי שונה השימוש שלו.

על פניו נראה שגם רש"י מסכים עם בעלי התוספות שהכלל לגבי כלי אדם שייחדן לבהמה הוא שיש לעשות שינוי בגוף הכלי. אם כן, לא מובן מדוע הוא מציין בפירוש שהכלי נטמא 'בעודו לאדם'. יתכן להסביר זאת בכך שרש"י הבין כי כוונת רבי יצחק נפחא היא שהדיון הוא לגבי טבעת של אדם שבעליה רצה לייחד לבהמה. היות ודרך השימוש של אדם בטבעת אינה כרוכה בתוספת לגוף הטבעת אלא רק בענידתה, ואילו בבהמה קובעים אותה בתוך השיר כך שהיא נעשית לחלק ממנו, הטבעת יוצאת מדין קבלת טומאה בייחודה לבהמה. כל זה רק אם היא לא קיבלה טומאה קודם לכן אבל אם נטמאה אין הטומאה פוקעת ממנה על ידי שינוי זה ויש לעשות שינוי בגוף הטבעת.

הרב ירון בן צבי