!!
 
EAB- blank
 

דף יומיומי

שבת דף נ – ביטול שם מוקצה

סוגייתנו עוסקת בשאלה כיצד מותר השימוש בענפי דקל בשבת. כלומר, ענפי הדקל לכשעצמם הם מוקצה ולכן יהיה אסור להשתמש בהם או לטלטל אותם בשבת. יחד עם זאת, במקרה בו ייחדו את הענפים קודם השבת לשם ישיבה, מופקע מהם שם מוקצה והם מותרים.

באופן הייחוד נחלקו הראושנים. לדעת הר"ן במקרה שבו הייחוד של דבר מה הוא לתמיד, היינו שמיום זה ואילך העצים (או אותו הדבר שבו רוצים להשתמש) מיוחדים לשימוש ספציפי, אין צורך בקשירת העצים. לכן, לדעתו המחלוקת היא רק כשאותו אדם מייחד את העצים לשבת אחת ולא לשימוש תמידי. דהיינו, לדעת תנא קמא יש צורך במעשה כדי לבטל את היות עצים אלו מוקצה ולא די במחשבה כמו במי שמייחד העצים לשימוש תמידי. לעומת הר"ן, הרשב"א סובר (בשו"ת חלק ה סימן רכה) כי ייחוד לשבת אחת לא מועיל ואם רוצה להשתמש בעצים עליו לייחד אותם לעולם.

בהסבר דברי הרשב"א ניתן לומר שייחוד לשבת אחת לא מועיל כאשר אין מעשה, והייחוד הוא רק במחשבה, אבל אם ייחד על ידי מעשה יתכן לומר שאף הרשב"א יסכים שניתן בדרך זו לייחד לשבת אחת.

הרב ירון בן צבי