!!
 
EAB- blank
 

דף יומיומי

שבת דף כג – הדלקה בעששית

הגמרא בסוגייתנו מביאה ראייה לכך ש'הדלקה עושה מצווה':

"תא שמע, דאמר רבי יהושע בן לוי: עששית שהיתה דולקת והולכת כל היום כולו, למוצאי שבת מכבה ומדליקה. אי אמרת בשלמא הדלקה עושה מצוה - שפיר. אלא אי אמרת הנחה עושה מצוה, האי מכבה ומדליקה? מכבה ומגביהה ומניחה ומדליקה מיבעי ליה!"

מדברים אלו אנו למדים דבר נוסף, שמותר להדליק נר חנוכה בתוך עששית. לאמור, ניתן היה לחשוב שאין להדליק נר חנוכה בתוך עששית כשם שאין לברך ברכת 'בורא מאורי האש' על אש שנמצאת בתוך עששית כאמור במסכת ברכות (נג עמוד ב):

"היתה לו נר טמונה בחיקו או בפנס, או שראה שלהבת ולא נשתמש לאורה, או נשתמש לאורה ולא ראה שלהבת - אינו מברך עד שיראה שלהבת וישתמש לאורה".

הסיבה לכך היא משום שהנר נמצא בתוך כלי הזכוכית (ע"פ רש"י ד"ה בפנס; וכן הבין גם רבי יוסף קארו בבית יוסף או"ח רצח, ובשולחן ערוך סעיף טו) ואין האדם רואה את האש אלא דרך הזכוכית בלבד. להבנה זו, אנו למדים שאין מברכים על אש שרואים מבעד לזכוכית.

אם כן, ישנה חלוקה ברורה בין נר הבדלה ובין נר חנוכה. נדמה כי הסיבה לחלוקה נטועה במוקד המצווה. בנר הבדלה הברכה היא על בריאת האור, ובכדי לברך עליו יש לראות האש באופן גלוי. לעומת זאת מצוות נר חנוכה היא פרסום נס חנוכה ולעניין זה אין הזכוכית מעכבת כלל. יתר על כן, עיקר מצוות הדלקת נר חנוכה היא בחוץ, ואין אפשרות להדליק בחוץ ללא עששית.

הרב ירון בן צבי