!!
 
EAB- blank
 

דף יומיומי

שבת דף כב – שימוש באור נר חנוכה

הגמרא בסוגייתנו עוסקת בשימוש באור נר חנוכה:

"אמר רב יהודה אמר רב אסי (אמר רב:) אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה".

לא ברור אם האיסור שנאמר כאן, לפיו אין להשתמש באור נר חנוכה על מנת למנות כסף, סותר את דברי רב לעיל (דף כא עמוד ב) שאומר 'אסור להשתמש לאורה'. על פניו, אם לא נקבל את התיקון של רבי יהושע בועז ברוך (מסורת הש"ס) שיש להשמיט את המילים 'אמר רב' אז יהיה עלינו להבין כי רב בא להוסיף כאן על דבריו לעיל; אולם, אם באמת נשמיט מילים אלו משמע שרב אסי חולק על רב.

רבי זרחיה הלוי (בעל המאור) אכן הבין כי רב ורב אסי חלוקים בנושא – רב אוסר את השימוש באור הנר אפילו לצורך מצווה ואילו רב אסי אוסר רק שימוש של חול באור הנר. כלומר, רב אוסר את השימוש משום שנר חנוכה הושווה לאור המנורה שהייתה במקדש שאסור אף בשימוש של מצווה; ואילו רב אסי חושש רק לביזוי המצווה של נר חנוכה ולכן אסר רק תשמיש של חול.

הרא"ש הבין שרב אסי לא בא לחלוק על דברי רב אלא להוסיף על דבריו. לדברי רב אסור לעשות שימוש ממושך וקבוע בנרות חנוכה (אפילו אם אין בשימוש זה משום ביזוי מצווה) היות ושימוש קבוע עלול להוביל אנשים לחשוב שהנרות לא הודלקו לשם המצווה. לפי הבנת הרא"ש רב לא אסר שימוש זמני בנרות חנוכה שכן שימוש זה לא יגרום לאנשים לחשוב שהנרות אינם נרות של מצווה. רב אסי הוסיף על דברי רב ואסר אף תשמיש זמני שיש בו ביזוי מצווה, כגון הרצאת מעות. מכך שרב אסי אוסר להרצות מעות "כנגד נר חנוכה" ולא רק "לאורו של נר חנוכה" מסיק הרא"ש שהסיבה לאיסור של רב אסי הוא משום ביזוי מצווה, היות ודווקא בקירוב הידיים אל הנרות והרצאת המעות כנגד הנר יש ביזוי מצווה.

יחד עם זאת, ניתן לומר שבין אם נקבל את תיקון הגירסה הנ"ל ובין אם לא, אין לומר שהדברים בסוגייתנו חולקים בהכרח על דברי רב לעיל – יתכן לומר שבסוגייתנו 'הרצאת מעות' הינה דוגמה בלבד לשימוש פעוט שאף אותו אסור לעשות כנגד נר חנוכה (ולא משום שזה תשמיש של חול).

הרב ירון בן צבי