!!
 
EAB- blank
 

דף יומיומי

תמיד דף כה – פתיחה למסכת תמיד

זכינו בשעה טובה להתחיל ללמוד מסכת תמיד. מסכת זו עוסקת בעבודת קרבן התמיד של כל יום ובפירוט עבודת הכהנים, וכך כותב המאירי (בית הבחירה, פתיחה למסכת תמיד):

"וענינה לבאר סדר עבודת התמידים שבכל יום והנהגת הכהנים בעזרה בכל עניניהם מעלות השחר עד סוף הקרבת התמיד כדינו וכהלכתו".

כלומר, המסכת מפרטת את ההכנות לקראת עבודת המקדש בכל בוקר – קרבן התמיד, הקטרת הקטורת והטבת הנרות. בנוסף, המסכת מתארת את אופן שמירת המקדש, מפרטת את המיקום שבו שוהים הכהנים טרם תחילת העבודה, מורה לכהן שנמנע לעבוד משום תקלה מה לעשות, וכן כיצד נקבע איזה כהן יעשה איזה עבודה.

בשונה מרוב המסכתות בהן המחלוקות בין החכמים הם דבר שבשגרה, במסכת זו כמעט ואין מחלוקות. המסכת כתובה כסיפור דברים, וכן כותב הרמב"ם בהקדמה למשנה:

"ואחר מעילה מסכת תמיד, ואיחר אותה לפי שאין בה דינים ולא איסור ולא התר, אלא ספור היאך היה התמיד קרב כדי לנהוג כך תמיד".

במסכת יומא (דף יד עמוד ב) נאמר ששמעון איש המצפה הוא ששנה את מסכת תמיד:

"אמר רב הונא: מאן תנא תמיד - רבי שמעון איש המצפה הוא.

יחד עם זאת, בגמרא שם מוכח שישנן משניות שלא כדעתו של שמעון איש המצפה; מסקנת הגמרא היא ששמון איש המצפה הוא מי ששנה את המשניות של סדר עבודת התמיד אשר מובאות במסכת יומא, אבל הוא לא מי ששנה את מסכת תמיד.

מלשון המשנה ניכר היטב שהיא נשנתה לאחר חורבן הבית, אופן תיאור עבודות המקדש הוא בלשון עבר. יתכן לומר שהסיבה שמשניות אלה נשנו לאחר החורבן הייתה על מנת של ישתכחו דיני ופרטי סדר העבודה מעם ישראל.

נסיים בתפילה הנשנית בסוף המסכת (פרק ז):

"זה הוא סדר התמיד לעבודת בית אלהינו יהי רצון שיבנה במהרה בימינו אמן".

הרב ירון בן צבי