!!
 
EAB- blank
 

דף יומיומי

קנים דף כד – קן נדבה

בפרק ג משנה ו (כד עמוד ב) דנה המשנה במקרה שבו האישה היולדת נדרה להביא, מלבד קרבן החובה שלה, קן לעולה:

"האשה שאמרה 'הרי עלי קן כשאלד זכר', ילדה זכר מביאה שתי קנים אחת לנדרה ואחת לחובתה.
נתנתם לכהן והכהן צריך לעשות שלש פרידים מלמעלן ואחת מלמטן.
לא עשה כן אלא עשה שתים למעלן ושתים למטן ולא נמלך, צריכה להביא עוד פרידה אחת ויקריבנה למעלן ממין אחד, משני מינין תביא שתים".

בנידון דידן האישה חייבת להביא חטאת ועולה לחובתה ושתי עולות לנדבתה, וממילא על הכהן להקריב בסך הכל שלוש עולות למעלה וחטאת אחת למטה. כאשר הכהן טועה ומקריב שתיים למעלה ושתיים למטה, הוא פוסל בכך את אחת העולות ועל כן יש צורך בהבאת עולה נוספת.

חידושה הגדול של המשנה הוא שבמקרה שבו שני הקינים היו משני מינים (תורים ובני יונה), והכהן עשה שתיים למעלה ושתיים למטה, יש צורך בהבאת שתי עולות נוספות, אחת מכל מין. בהבנת מקרה זה, והחידוש ההלכתי העולה ממנו, נחלקו רש"י והרמב"ם:

* לדעת רש"י, הכהן הקריב מכל מין אחד למעלה ואחד למטה, אלא שאין אנו יודעים איזה מין הוקרב ראשון. המין שהוקרב ראשון הוא שנחשב כקן החובה, ואילו המין שהוקרב שני נחשב כקן נדבה. לדעת רש"י קיימת חובה להשלים את קן הנדבה דווקא ממינו, ומכיוון שאין אנו יודעים מה מינו יש להקריב גוזל נוסף מכל מין.

* לדעת הרמב"ם, הכהן הקריב מין אחד למעלה ומין אחד למטה. המין שהוקרב למעלה פוטר את האישה מנדבתה, ואילו המין שהוקרב למטה מוגדר כקן חובתה ובו רק החטאת הוקרבה בכשרות ויש צורך להשלים את עולת חובתה דווקא במינו. משום שאין אנו יודעים איזה מין הוקרב למטה עליה להביא עולה מכל מין.

מבחינה מציאותית קיים יתרון מסוים בפירוש רש"י, משום שמסתבר יותר שהכהן יקריב משני המינים אחד למעלה ואחד למטה, כפי שנהוג בכל קרבנות החובה, ולא שיקריב קן שלם למטה. עם זאת, בדברי רש"י קיים חידוש הלכתי שאותו כנראה מסרב הרמב"ם לקבל, והוא שקן הנדבה צריך להיות מובא ממין אחד. השיטה מקובצת (זבחים סח עמוד א) הסביר את חידושו של רש"י באופן טכני, וכתב שכאשר האישה הפרישה קן ממין אחד לנדרה הרי היא כאילו התחייבה בפירוש להביא קן ממין אחד. אמנם בחידושי הגרי"ז על הרמב"ם (מעשה הקרבנות יד, ב) מבואר שיש כאן מחלוקת עקרונית בין רש"י והרמב"ם בהבנת קרבן העוף.

בגמרא בכריתות (ט עמוד א) נלמד מן המילה "והקריבו" שאפשר לנדב אפילו פרידה אחת של עוף, למרות שבקרבנות חובה לא מצינו בקרבן העוף פחות מקן של שתיים. לדעת הגרי"ז, הראשונים נחלקו בהבנת דין זה:

* לדעת הרמב"ם יש ללמוד מ"והקריבו" שהיחידה הבסיסית של נדבת העוף היא פרידה אחת, וממילא אין שום סברה לומר שהנודר קן של שתי פרידות יצטרך להביא את שתיהן ממין אחד.

* אמנם לדעת רש"י העובדה שבקרבנות חובה מצינו דווקא קן של שתיים מלמדת על כך שיש משמעות הלכתית ליחידה של קן של שתיים, וממילא כאשר האישה נודרת "קן" עליה להביא אותו ממין אחד. אמנם חידשה התורה שאפשר גם לנדב פרידה אחת, אך זהו חידוש מיוחד שאינו מקהה את מעמדו של הקן כיחידה אורגנית המורכבת משתי פרידות ממין אחד.

הרב אברהם סתיו