!!
 
EAB- blank
 

דף יומיומי

ערכין דף ל - הלואה לצורך גאולת שדה – עיון כלכלי

ארגון פעמונים הוא ארגון הנותן ייעוץ כלכלי למשפחות שנקלעו לחובות, במטרה לעזור להן לצאת מהחובות ולהגיע לאיזון כלכלי. באתר האינטרנט של הארגון מופיעות שאלות שונות של משפחות בעלות חוב, ואחת השכיחות שבהן היא כיצד ניתן להתמודד עם חוב מתמשך לבנק, והאם נכון יהיה לפרוע את החוב באמצעות לקיחת הלוואה נוספת מבנק או מגוף אחר. מומחי ארגון פעמונים סבורים, כי הלוואה לכיסוי חוב היא הליך בעייתי ביותר, ויש להשתמש בו באופן זהיר ומחושב, ורק אם אין כל פיתרון אחר. הסיבה לכך היא, שקיים חשש ממשי שההלוואה לצורך פרעון החוב, והריבית המשתלמת עבורה, יובילו את המשפחה למצב כלכלי עגום אף יותר.

הבעייתיות שבהלוואה לצורך פרעון חוב משתקפת גם בסוגייתינו. הפרק כולו עוסק באפשרות "לגאול" שדה אחוזה שנמכר. הגמרא בדף ל עמוד ב מסבירה שמכירה זו היא תוצאה של משבר כלכלי חמור. מכירת השדה הינה צעד ראשון בדרך למפולת כלכלית, שעלולה לגרום לאדם למכור אפילו את בתו או את עצמו לעבדים. ניתן לומר, כי אדם שמכר שדה אחוזה עשה זאת מתוך דוחק כלכלי או מתוך גרעון כספי שבו לא יכול היה לעמוד.

במשנה בדף ל עמוד א נאמר:

"לא ילוה ויגאל".

והסבירה הגמרא:

"דתנו רבנן: "והשיגה ידו" - יד עצמו, שלא ילוה ויגאל".

את גאולת השדה מוכרח האדם לבצע בכוחות עצמו. נטילת הלואה לצורך הפרעון מהווה המרת דוחק כלכלי אחד בדוחק כלכלי אחר, וכפי שהסבירו מומחי ארגון פעמונים, זהו צעד בעייתי שמוטב להימנע ממנו, ולהמתין עד שיזכה המוכר לרווח כלשהו, שיאפשר לו לגאול את השדה מבלי להיכנס לחובות נוספים.

בעל תורה תמימה (ויקרא כה, כו) מיסב את תשומת ליבנו להלכה נוספת שדרשו חז"ל על דרך זו. ישנן עבירות מסויימות שקורבנן "עולה ויורד" בהתאם למצבו הכלכלי של עובר העבירה. כך נאמר בפרשת ויקרא (ויקרא ה, ז):

"וְאִם לֹא תַגִּיעַ יָדוֹ דֵּי שֶׂה וְהֵבִיא אֶת אֲשָׁמוֹ אֲשֶׁר חָטָא שְׁתֵּי תֹרִים..."

ובתורת כהנים על אתר דרשו:

"ואם לא תגיע ידו די שה - אין אומרין לו ללוות".

אמנם, כאן אין מדובר על הלואה לצורך פרעון חוב אחר, אך לדעת התורה תמימה העיקרון מקביל: הממון המצוי בהישג ידו של האדם הוא הממון שאותו הוא מסוגל להרוויח בכוחות עצמו. רווח מכוחה של הלוואה הוא רווח מדומה, ועל כן אין להתחשב בו: הוא לא מאפשר גאולה של שדה אחוזה שנמכרה, ואף לא מגדיר אדם "עשיר" לעניין זה שיתחייב בקורבן חטאת גדול יותר.

הרב אביהוד שורץ