!!
 
EAB- blank
 

דף יומיומי

בכורות דף ס – שם עשירי

במשנה אנו למדים שבמקרה בו קרא לטלה התשיעי עשירי, לטלה העשירי עשירי ולטלה האחד עשר עשירי, אין האחד עשר מתקדש אלא אם כן נעקר שם עשירי מהעשירי האמיתי:

"זה הכלל: כל שלא נעקר שם עשירי ממנו - אין אחד עשר מקודש".

למרות הדין האמור, מסיקה הגמרא כי במקרה בו יצאו שני טלאים יחד ונקראו שניהם עשירי, הדין שונה. במקרה זה גם הטלה האחד עשר מתקדש למרות 'שלא נעקר שם עשירי ממנו':

"הא קמ"ל: דכל בת אחת תרווייהו קא קדשי, ואף על גב דלא נעקר שם עשירי הימנו".

אם כן, למרות שקריאת שם עשירי לשני טלאים בזה אחר זה לא מאפשרת לאחרון להתקדש, קריאת שם עשירי לשני טלאים ביחד מתפיסה קדושה בשניהם. ניתן לומר שהסיבה לכך ששני הטלאים מתקדשים היא משום שאין הבדל בין הטלאים וכאשר הקדושה חלה על אחד מהם ממילא חלה גם על השני. דהיינו, גם למי שסובר שניתן לצמצם וגם למי שסובר שדבר זה אינו אפשרי (בין אם נבין שהבעלים אינו יודע מי מהטלאים נקרא ראשון עשירי ובין אם נבין ששני הטלאים יצאו ממש באותו הרגע), למעשה, הבעלים קרא לשני הטלאים עשירי ולכן חלה הקדושה על שניהם. [לעיון נוסף במחלוקת האם אפשר לצמצם ראה בעיון לדפיםיז ויח].

עד עתה הצבענו על ההבדל בין הדין במקרה שקריאת שם עשירי לשני טלאים נעשה בזה אחר זה לבין הדין במקרה שקריאת שם עשירי לשני הטלאים נעשה בו זמנית. אולם, מסקנה זו סותרת את הכלל המוכר (עירובין דף נ עמוד א):

"כל שאינו בזה אחר זה - אפילו בבת אחת אינו".

דוגמה לכלל זה ניתן להביא מהמשנה במסכת קידושין (ב, ז):

"המקדש אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת אינן מקודשות ומעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיות וליקט אחד כלכלה של תאנים ושלהם היתה ושל שביעית היתה ואמר הרי כולכם מקודשות לי בכלכלה זו וקבלה אחת מהן על ידי כולן ואמרו חכמים אין האחיות מקודשות".

כשם שלא ניתן לקדש שתי אחיות אחת אחרי השניה, כך לא ניתן לקדש שתי אחיות בבת אחת. כל דין שאינו יכול לחול לאחר חלות דין מסוים, אינו יכול לחול עם אותו דין בבת אחת. לכאורה היה צריך לומר שכשם שאם קרא עשירי לשני טלאים אחד אחרי השני השני אינו מתקדש, כך גם אם קרא לשניהם ביחד לא יתקדשו.

יתכן להסביר זאת בעזרת הדין הראשון במשנתנו. למדנו במשנה שאם טעה הבעלים וקרא לתשיעי עשירי לעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי שלשתם מתקדשים. אם כן, היות ויש מצב בו ניתן לקדש את הטלאים בזה אחר זה, כאשר מקדשם בבת אחת הקדושה חלה.

הרב ירון בן צבי