!!
 
EAB- blank
 

דף יומיומי

בכורות דף לח – דין שווה לכלי חרס וכלי שטף

כלי חרס שיש לו בית קיבול אינו מקבל טומאה אלא מתוכו, כפי שלמדים מהכתוב בתורה (ויקרא יא, לג):

"וְכָל כְּלִי חֶרֶשׂ אֲשֶׁר יִפֹּל מֵהֶם אֶל תּוֹכוֹ כֹּל אֲשֶׁר בְּתוֹכוֹ יִטְמָא וְאֹתוֹ תִשְׁבֹּרוּ"

דהיינו, אם יש לכלי בית קיבול הוא מקבל טומאה רק אם נגעה הטומאה בתוך הכלי, אם נגעה הטומאה בגבו, הכלי לא מקבל טומאה. כאשר אין לכלי בית קיבול יש להתייחס לחלק הכלי בו משתמשים כתוך, ולחלקו האחר כגב. בכלי כזה אין אנו אומרים שהכלי נטמא רק אם נגעה טומאה ב'תוכו' ואם נגעה ב'גבו' הוא לא נטמא. לאמתו של דבר כלי זה לא נטמא כלל. סוגייתנו עוסקת בעדותו של חזקיה אבי עקש בנוגע לכלי שטף:

"דתנן, זו עדות העיד חזקיה אבי עקש לפני רבן גמליאל ביבנה, שאמר משום רבן גמליאל הזקן: כל שאין לו תוך בכלי חרס אין לו אחורים לחליקה, נטמא תוכו - נטמא גבו, נטמא גבו - נטמא תוכו".

הגמרא תמהה - מכיון שנאמר לנו בתורה שכלי חרס נטמא רק מתוכו, לכן אם יש לו בית קיבול הוא נטמא ואם אין לו בית קיבול הוא לא נטמא:

"כלי חרס - בתוכו תלה רחמנא, אית ליה תוך - איטמי ליה, לית ליה תוך - לא איטמי ליה!"

בעקבות קושיה זו מבינה הגמרא שלא ניתן להבין את דברי חזקיה אבי עיקש כפשוטם; כלומר, על השאלה מדוע תלה חזקיה אבי עקש את הדין בכלי חרס, משיבה הגמרא שחזקיה אבי עקש מעיד שכלי שטף שאין להם בית קיבול נטמאים בין אם נגעה הטומאה בפנים הכלי ובין אם נגעה הטומאה בגב הכלי והוא תלה את הדין בכלי חרס משום שרצה לומר שכשם שבכלי חרס, כאשר נטמא פנים הכלי נטמא גם גבו, כך גם כלים אלה.

הסבר זה של הגמרא לא מובן דיו, שכן אם מה שהגמרא הסבירה הוא מה שרצה חזקיה אבי עקש לומר, ניתן היה להבין זאת ממה שנאמר בתשובת הגמרא בלא צורך להזכיר דין כלי חרס:

"א"ר יצחק בר אבין: הכי קאמר, כל שאין לו תוך בכלי חרס - כנגדו בכלי שטף אין לו אחורים לחליקה, נטמא תוכו - נטמא גבו, נטמא גבו - נטמא תוכו".

מובן מדברים אלה שלכלי שטף שיש תוך, יש גם אחורים (גב) ושונה דין הגב מדין פנים הכלי; ואם כן, לא מובן מדוע תלה חזקיה אבי עיקש את דבריו בדין כלי חרס – לכאורה חוזרת שאלת הגמרא.

יתכן להסביר שהסיבה שחזקיה אבי עקש תלה בדין של כלי חרס היא משום שעל אף שכלים שאין להם בית קיבול בכלי שטף שונה דינם מכלי חרס שאין להם בית קיבול (כלי שטף נטמאים בין אם בפנים הכלי ובין אם בגב הכלי, ואילו כלי חרס לא נטמאים אלא אם יש להם בית קיבול), מכל מקום, ביחס לכלי שטף שיש להם בית קיבול דינם שווה לכלי חרס; ורצה חזקיה אבי עיקש לציין נקודה זו.

הרב ירון בן צבי