!!
 
EAB- blank
 

דף יוםיומי

זבחים דף קטו – החלפת הבכורות בכהנים

בדף קט"ו ע"ב אנו למדים על מחלוקת התנאים, מתי הוחלפו הבכורות בכהנים?

"וגם הכהנים הנגשים אל ה' יתקדשו - ר' יהושע בן קרחה אומר: זו פרישות בכורות, רבי אומר: זו פרישות נדב ואביהוא."

לדעת רבי יהושע בן קרחה לא הוחלפו הבכורות בכהנים אלא עם הקמת המשכן. לדעת רבי, לעומת זאת, ההחלפה התבצעה כבר במעמד הר סיני.

דעה מקובלת היא בחז"ל ובראשונים, כי הבכורות הוחלפו בכהנים בשל חטא העגל. כך לדוגמא, בירושלמי מגילה (א, יא):

"אמר רבי לוי שבר ה' מטה רשעים אילו הבכורות שהקריבו לעגל תחילה."

האם המחזיקים בדעה זו חייבים לסבור כי החלפת הבכורות בכהנים הייתה לאחר מעמד הר סיני, בעת הקמת המשכן?

ייתכן כי ניתן לחלק בין שני שלבים בנטילת העבודה מן הבכורות. ב'שערי היכל' (מערכה רחצ) מוצע, כי החלפת הבכורות בכהנים נבעה מביטול היתר הבמות האישיות, וריכוז העבודה בבמה ציבורית. הבמה בה הוקרבה עולת סיני היתה במה ציבורית, ועם הקמתה הוחלפה העבודה בבכורות המשפחה, המתאימה לעבודה בבמה המשפחתית, בעבודת כהנים שהם השבט הנבחר מן העם כולו, והמתאימה לעבודה בבמה הציבורית.

לאור הצעה זו ניתן להתקדם צעד נוסף: עבודת הכהנים במקומם של הבכורות בבמה הציבורית אכן היתה קבועה מראש. אמנם, הבכורות עדיין היו אמורים לעבוד בבמות הקטנות, בעת היתר הבמות. בעקבות חטא העגל הופקעה מהם זכות זו – ונמסרה לכלל ישראל.

הרב ברוך וינטרוב