!!
 
EAB- blank
 

דף יוםיומי

זבחים דף פז – לינה בראש מזבח

נחלקו רבא ורבה האם אברים שלנו בראש המזבח נפסלים. בעיון זה ננסה לברר את שיטתו של רבה, הסובר כי אין לינה בראש מזבח.

המקדש דוד (סימן ד סעיף ה) מבאר כי לדעת רבה מהווה העלאה לראש המזבח תחילת הקטרה. פסול לינה שייך רק כאשר האבר עוד לא התחיל בתהליך הקטרתו, ועל כן העלאת האבר למזבח מפקיעה אותו מידי פסול לינה.

אמנם, ניתן להציע סברא אחרת. פסול לינה שייך דווקא בעזרה, היכן שבמשך הלילה אין עבודה. המזבח פעיל בלילה (שהרי מצוות ההקטרה וההרמה נעשות במהלך הלילה) ועל כן אין הלינה בו פוסלת.

בין שתי הצעות אלו ניתן להציע שתי נפקא מינות מרכזיות. האחת לעניין מהם חלקי הקרבן אשר ראש המזבח יכול להצילם מפסול לינה, והשנה מהם חלקי המזבח אשר הלינה על גביהם אינה פוסלת.

לעניין החלקים הנפסלים, הרי שהצעתו של המקדש דוד לביאור שיטת רבה שייכת לכאורה רק באברים המוקטרים על גבי המזבח. חלקי הקרבן שאינם שייכים לראש המזבח, כגון דם הנזרק על הקרנות או על הקיר, וכדומה, יפסלו בלינה על גביו, שכן אי אפשר לראות את העלאתם עליו כתחילת תהליך ההקרבה. על פי ההצעה השניה אותה הצענו, לעומת זאת, יש מקום לבוא ולומר כי אף חלקים שאינם אמורים להיות מוקרבים על גבי המזבח, מכל מקום לא יפסלו בלינה על גביו, כיון שראש המזבח אינו מקום הפוסל בלינה.

לעניין חלקי המזבח המצילים, הרי שעל פי הצעתו של המקדש דוד דווקא חלקים שניתן להקטיר עליהם הם שיכולים להחשב כתחילת ההקרבה. על פי ההצעה השניה, לעומת זאת, יתכן ואף חלקי המזבח שאינם ניתנים להקטרה יצילו מפסול לינה, כי המזבח כולו נחשב כפעיל בלילה.

הראשונים לא דנו בנושאים אלו במפורש, אך ניתן למצוא רמזים לדעותיהם במקומות שונים. כך לדוגמא, לעיל נו ע"א, שם מניחים הן רש"י והן התוספות כי לדעת רבה דם אינו נפסל בלינה בראש המזבח. לגבי חלקי המזבח, דעת התוספות ביומא מה: ד"ה סודרן כי הסובב מציל מפסול לינה ואילו היסוד לא. לדעת הגבורת ארי שם, לעומת זאת, אין הסובב מציל מפסול לינה.

הרב ברוך וינטרוב