!!
 
EAB- blank
 

דף יוםיומי

זבחים דף ע – מליקת עוף טריפה

במשנה (סט.-סט:) הובאו שלוש דעות ביחס לעוף שנמלק (בקדשים) או נשחט (בחולין) ונמצא טריפה, האם יש בו טומאת נבלה. לר' יהודה יש טומאת נבלה גם במליקה וגם בשחיטה, לר' מאיר אין טומאה לא במליקה ולא בשחיטה ולר' יוסי יש טומאה במליקה ולא בשחיטה.

בעיון של אתמול עסקנו בביאור מחלוקת ר' יהודה ושאר התנאים האם שחיטה מטהרת מטומאה, ובעיון זה נדון במחלוקת ר' מאיר ור' יוסי האם מליקה מטהרת מטומאה.

במשנה לעיל (סח:) נאמר כלל ביחס למליקת פסולים:

"זה הכלל: כל שפסולו בקודש - אינו מטמא בבית הבליעה, לא היה פסולו בקודש - מטמא בבית הבליעה."

את המושג "פסולו בקודש" ניתן להבין במספר דרכים, אך לפי כולן מסתבר שפסול טריפה איננו "בקודש". הן משום שהפסול אירע לה לפני הקדשתה, והן משום שזהו פסול בקרבן עצמו ולא בעבודותיו. כלומר, באופן פשוט נראה שכלל זה הולם דווקא את שיטת ר' יוסי שמליקת טריפה לא מטהרת מטומאת נבלה, ועומד בניגוד לדעת רבי מאיר.

ניתן להבין את היחס בין דעת ר' מאיר ובין דברי המשנה בשתי דרכים, אשר עולות מתוך מחלוקת האמוראים בסוגייתנו (ע:):

"אמר רבי יוחנן: לא טיהר רבי מאיר אלא בתמימין, אבל בבעלי מומין לא;

ורבי אלעזר אמר: אפילו בבעלי מומין."

רבי יוחנן מנסה לסייג את שיטת רבי מאיר כך שתתאים למשנה הנ"ל (סח:) בה נאמר שמליקת בעלי מומין לא מטהרת. ברוח זו יש להבין גם את דברי הגרי"ז (ע: ד"ה שם בגמ' אר"י) שהעמיד את דברי רבי מאיר דווקא כאשר הבהמה הוקדשה לפני שנטרפה, כך שפסולה היה בקודש. הבנה זו של דעת ר"מ באה לידי ביטוי קיצוני בדברי השטמ"ק (סט. אות ו) שכתב שלדעת ר"מ עוף טריפה שנמלק והועלה למזבח לא ירד. דין זה ש"אם עלה לא ירד" נאמר אך ורק בדברים שפסולם בקודש, ומוכח שהשטמ"ק הבין שר"מ מקבל את הכלל של המשנה ומחדש שגם טריפה נחשבת כדבר ש"פסולו בקודש".

אמנם מדברי רבי אלעזר עולה שרבי מאיר חולק מהותית על דברי המשנה לעיל וסבור שמליקה מטהרת מטומאה גם בדבר שאין פסולו בקודש. בהמשך הגמרא נאמר שגם מליקת אווזים ותרנגולים (שאינם ראויים כלל להקרבה) מטהרת אותם, ולדעת חלק מהראשונים המשמעות היא שמליקה מטהרת גם בחולין גמורים. לפי הבנה זו דעת רבי מאיר היא שהמליקה בקרבנות לימדה אותנו שכל מליקה, אפילו בחולין, לא נחשבת כהריגה בעלמא אלא כסוג מסוים של שחיטה אשר מועיל להפקיע את העוף מדין נבלה למרות שאין הוא מתיר את בשרו באכילה.

הרב אברהם סתיו