!!
 
EAB- blank
 

דף יוםיומי

זבחים דף נז - זמן אכילת הפסח לרבי אלעזר בן עזריה

במשנה בדף נו ע"ב נאמר -

"הפסח אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל אלא עד חצות."

הגמרא בדף נז ע"ב מדייקת, כי משנה זו נשנתה בשיטתו של רבי אלעזר בן עזריה, הסובר כי מדאורייתא מסתיים זמן אכילת הפסח בחצות. דיוק זה יצא לגמרא מן הלשון 'אלא עד חצות'.

הראשונים השוו בין סוגיה זו לבין תוספתא בפסחים, פרק ה הלכה י (במהדורת ליברמן הלכה יג) -

"פסח אין נאכל אלא בלילה ואין נאכל אלא עד חצות ואין חייבין עליו משם נותר ואין מחשבה פוסלת בו משם פגול עד שיעלה עמוד השחר."

אם ניישם את דיוקה של הגמרא גם לגבי התוספתא, יתברר לנו כי אף היא נאמרה בשיטת רבי אלעזר בן עזריה, הסובר שמדאורייתא הפסח נאכל עד חצות הלילה בלבד. אלא שאז מחריף מאד ההבדל שבין הרישא והסיפא – אם אכן זמנו של הקרבן הוא עד חצות, מדוע אין הוא נעשה נותר אלא בעלות השחר? יתרה מכך, מדוע החושב לאכלו לאחר חצות, אך קודם שיעלה עמוד השחר, אינו נחשב כמחשב לאכלו חוץ לזמנו, ואינו מחיל פיגול בקרבן?

האור שמח ביאר את שיטת רבי אלעזר בן עזריה באר היטב. בפירושו לרמב"ם, (הלכות חמץ ומצה פרק ו הלכה א), כתב האור שמח שעל אף שלדעת רבי אלעזר בן עזריה מסתיים זמן אכילת הפסח בחצות, מכל מקום לא מסתיים בכך זמן אכילת הקרבן. לדעתו, יש לחלק בין מעמדו של הקרבן, לבין מצות אכילת הפסח. מצות אכילת הפסח קיימת רק עד חצות, אך הקרבן נותר כשר עד הבקר. כיון שכך, נותרת מצות אכילתו ככל שאר הקרבנות.

האור שמח אף מחדד את ההבדל שבין מצות אכילת קרבן הפסח, לבין מצות אכילת קדשים בכלל. מצות אכילת קרבן הפסח היא מצוה המוטלת על האדם, ועל כן מצווה כל אחד לאכול כזית לכל הפחות. מצוות אכילת הקדשים אינה מצוה על האדם לאכול, אלא מצוה על הבעלים לדאוג לכך שהקרבן יאכל ולא יוותר ממנו עד בקר. כיוון שכך, אף אם יחלק את הקרבן בין מספר רב של אנשים, כך שלאיש מהם לא יגיע כזית, עדיין נתקיימה מצות אכילת הקדשים.

בהתאם לכך מסביר האור שמח את התוספתא בה פתחנו. אכן, התוספתא נשנתה אליבא דרבי אלעזר בן עזריה. על כן, זמן אכילת הפסח, במצות הפסח, הינו עד חצות. אך גם לאחר חצות, עדיין מצווים הבעלים לדאוג לאכילת הקרבן עד הבקר, אז ייעשה הקרבן לנותר. כיון שכך, אין האכילה לאחר חצות נחשבת לאכילה חוץ לזמנו בדיני קדשים, ואין המחשבה על כך מפגלת את הקרבן.

הרב ברוך וינטרוב