!!
 
EAB- blank
 

דף יוםיומי

עבודה זרה דף י – אנטונינוס

בדפים י–יא מובא רצף של סיפורים על מערכת היחסים המיוחדת ששררה בין רבי יהודה הנשיא ובין אנטונינוס קיסר רומא. בעיקר מודגש הכבוד העצום שרחש אנטונינוס ליהדות בכלל ולרבי בפרט. באגדות כגון אלו אנו רגילים לחפש את הרעיונות העמוקים שטמנו חז"ל בסיפור, ונוטים שלא להתעכב על ההיבטים הריאליים שלו. עם זאת, רצף כה ארוך ומפורט של אגדות על אודותיו של קיסר אחד מעורר מאליו את השאלה: מיהו אותו אנטונינוס?

על פי ההיסטוריונים, בתקופת נשיאותו של רבי משלו ברומא עשרה קיסרים, ששבעה מהם נקראו אנטונינוס (והם קיסרי רומא היחידים שנקראו בשם זה). חוקרים שונים ביקשו לזהות את אנטונינוס התלמודי עם קיסר זה או אחר מבין השבעה הללו. לא כאן המקום לדון בכל הצעה והצעה לגופה. על כל פנים, מבחינת תולדותיהם של אותם קיסרים עולה שמקצתם היו רשעים ועובדי אלילים, והאחרים עסקו כל ימיהם הקצרים במלחמות בלתי-פוסקות, ולא קיימו כל קשר עם ארץ ישראל. בניסיון לצאת ממבוכה זו טען החוקר גרץ שרבי יהודה הנשיא הנזכר בסוגייתנו איננו רבנו הקדוש, מסדר המשנה, כי אם נכדו, רבי יהודה נשיאה. דא עקא, שטענה זו אינה מתיישבת עם פשט הגמרא.

קושיה אחרת הקשה רבי משה אלשיך (בפירושו לשיר השירים ז', ו) מן הסיפור המסופר בסוגייתנו על נקרה שהוליכה מביתו של אנטונינוס לביתו של רבי: "היעלה על לב כי מכרך גדול של רומי עד צפורי היתה מערה מפולשת, והוא מהלך כמה חדשים והים הגדול בינתיים, ושהיה הולך ושב בכל לילה?!". מכוח קושיה זו הצביע האלשיך על יישוב עתיק סמוך לציפורי ששמו "רומי", וטען שביישוב זה ישב אנטונינוס קיסר בתקופה המתוארת בגמרא. אמנם על פי הידוע לנו, לא היה בתקופתו של רבי קיסר ששהה בארץ ישראל זמן ממושך, ועל כן קשה לקבל גם את הפירוש הזה.

בעקבות האלשיך הציע אברהם קורמן (בספרו האגדה ומהותה, עמ' 198–214) שאנטונינוס המדובר לא היה כלל קיסר רומא, אלא רק נציג השלטון הרומאי בארץ, ולפיכך אין מקום לעמול לזהותו בין קיסרי התקופה. אך גם פירוש זה אינו עולה בקנה אחד עם פשט דברי הגמרא, שנראה מהם שאנטונינוס אכן היה מלך וקיסר.

אשר על כן נראה שיש להרחיק לכת צעד נוסף אחר הצעותיהם של האלשיך וקורמן ולומר שאין אנטונינוס התלמודי קיסר מסוים, כי אם כינוי לכל קיסרי רומא באותה תקופה, שהקשר עמם נשמר בפועל על ידי נציגם בארץ. לפי הצעה זו, לא הייתה לחז"ל כל כוונה לתאר קיסר יחיד ומיוחד – ומה עוד שהללו התחלפו באותה תקופה בתכיפות גדולה – אלא לתאר את יחסיו של רבי עם השלטון הרומאי בתקופתו, שאותו כינו בשם הכולל "אנטונינוס".

הרב אברהם סתיו