!!
 
EAB- blank
 

דף יוםיומי

מכות דף כד – "ורבי עקיבא משחק"

את מסכת מכות חותמת אחת האגדות הידועות בש"ס. רבי עקיבא וחבריו שמעו קול המונה של רומי, ואף ראו שועל יוצא מבית קודש הקודשים – והיו הם בוכים ורבי עקיבא משחק. רבי עקיבא מסביר, שהצלחתה של רומי היא היא שמבטיחה שגם ישראל עתידים לזכות לשכר רב מאת ה', והשועל היוצא מבית קודשי הקודשים מעיד שכשם שנתקיימו נבואות החורבן הקשות, כן עתידות להתקיים גם נבואות הגאולה.

הראי"ה קוק (עין איה ב, עמ' ג) ראה בדברים אלה מפתח לאישיותו ולתורתו:

"אבל טהורי לב יראו את ר' עקיבא בגודלו; את ר' עקיבא המשחק כשרואה ששועל יוצא מבית קדשי הקדשים, מפני שלנפשו הענקית העתיד הרחוק ניצב כהווה. את ר' עקיבא המלא צהלה לקול המונה של רומי, מפני שהאהבה הא-להית הנובעת מעומק חכמת ליבו הנפלא הרוותהו עד כדי מלוא ציור חי, כי רומי ואליליה כליל יחלוף, ואור ציון לעד יזרח. האהבה בתענוגים למחזה העתיד הודאִי, מילאה כל כך את לבבו הטהור, עד כי לא הניחה לו מקום גם לאנחת לב על ההווה המרעיד, שהכירו רק כעב קל על פני החמה הברה בשחקים".

הראי"ה קוק מוסיף ומסביר שגם קביעתו המפורסמת של רבי עקיבא "שכל כתובים קדש ושיר השירים קודש קדשים" (ידיים פ"ג מ"ה) באה מכוח אותה יכולת מיוחדת להשקיף אל העתיד מתוך ההווה. אהבת הקב"ה ואהבת ישראל הנטועות במעמקי לבבו הביאוהו למסקנה שאותו שיר אהבה שבין כנסת ישראל ובין אביה שבשמים מוכרח להיכלל בכתבי הקודש, וראוי להיקרא קודש קודשים.

אכן, הדבר הבולט ביותר באגדה שלפנינו הוא יכולתו של רבי עקיבא לחוש את העתיד כבר בהווה. אין זו נאיביות, התעלמות או היתממות, כי אם חכמה עמוקה. כל אחד מאתנו עלול לשקוע בשגרת חייו היומיומית ולאבד כל שאר רוח המשקיף אל העתיד. אמנם מדי פעם בפעם מתעורר האדם מאותה שגרה ומשכיל לנסות להתבונן מאין בא ולאן הוא הולך; אך כאמור, דרכו של עולם שלרוב השגרה היא שמנצחת.

לא כך הייתה דרך חייו של רבי עקיבא. רבי עקיבא ידע שהחיים הם מסע לקראת יעדים נשגבים: לקראת דבקות בהקב"ה; לקראת קבלת עול מלכות שמים שלמה, "בכל לבבך ובכל נפשך" פשוטו כמשמעו; ומעל הכול – לקראת הגאולה השלמה. רבי עקיבא, כדברי הרב קוק, לא שקע אפילו לרגע קט בענייני ההווה העכשוויים; הללו נדמו עליו כעניין קל שבקלים בהשוואה לחזונו הנשגב.

ולוואי שנזכה להיות מתלמידיו של רבי עקיבא, ללכת בדרכו המיוחדת, ולייחל בכל לב ונפש לגאולה השלמה שנזכה לה במהרה בימינו.

הרב אביהוד שוורץ

הדרן עלך מסכת מכות