!!
 
EAB- blank
 

דף יוםיומי

מכות דף יז – דין ברייה

"כמה יאכל מן הטבל ויהא חייב? רבי שמעון אומר: כל שהוא, וחכמים אומרים: כזית.
אמר להן רבי שמעון: אי אתם מודים לי באוכל נמלה כל שהוא, שהוא חייב?
אמרו לו: מפני שהיא כברייתה.
אמר להן: אף חטה אחת כברייתה" (משנה יג ע"א).

לדין ברייה יישומים הלכתיים רבים. סוגייתנו עוסקת בהיבט אחד שלו: שיעור החיוב. שני היבטים אחרים הם ביטול בתערובת ודיני ברכות. בהלכות תערובות נשנתה הלכה שברייה אינה בטלה ברוב; לכן אם נפלה נמלה שלמה לסלט, כולו אסור. בהלכות ברכות פסקו מקצת הראשונים שהאוכל ברייה חייב לברך ברכה אחרונה אף אם לא אכל כשיעור הקבוע לחיוב ברכות.

האם יש קשר בין ההלכות השונות? רש"י במסכת שבועות (כא ע"ב) כתב:

"בריה טעמא מאי – משום דחשיבא".

ליצור שלם יש חשיבות מיוחדת, ולכן חייבים על אכילתו. מסתבר שאם יסודו של דין ברייה בחשיבות, יש לחשיבות זו משמעות גם בהקשרים הלכתיים אחרים, כתערובות וברכות.

יסוד החשיבות עולה גם בסוגייתנו (יז ע"א) – עליו מושתתת ההבחנה שמבחינים חכמים בין חיטה לנמלה: החיוּת נותנת חשיבות, שהיא הקובעת לעניין ההגדרה כברייה.

ואולם, חיוּת איננה התנאי היחיד. התוספות בסוגייתנו מציינים דרישה נוספת להגדרת ברייה, והיא: דבר שמאבד את שמו כאשר מחלקים אותו. לדוגמה: חצי נמלה איננה ברייה, משום ששוב אין היא קרויה נמלה; ואילו חתיכת נבלה עודנה קרויה נבלה, ולכן נבלה אינה יכולה להיות ברייה. למדנו מדבריהם שחשיבות הברייה נובעת מהיותה ישות שלמה ואחידה, ואמת המידה לבחינת החשיבות היא מעמד הדבר עם חלוקתו.

הלכה למעשה הציעו הראשונים הגדרות נוספות לברייה, והן מובאות בשולחן ערוך יורה דעה סימן ק'.

חשיבות יתרה יש לדין ברייה במה שנוגע לתולעים. מרבית התולעים הן קטנות ביותר, אך בגלל דין ברייה עלינו להתעלם משיעורן ולקבוע שהן אסורות מדאורייתא בכל תערובת שלהן במאכל. אמנם אם התולעת נימוחה בתבשיל, שוב אין היא אוסרת; אך בסלטים חיים ובמאכלים אחרים התולעת עלולה להיות שלמה, ולכן חשוב מאוד להיזהר בכך.

הרב אביהוד שוורץ