!!
 
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:

זמני השבת:
    הד"נ: 
    יציאה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

דף יוםיומי

קידושין דף פב – קיום מצוות על ידי האבות

לכבוד סיום המסכת ולרגל הפרשות המסיימות את ספר בראשית, נדון בשורות החותמות את המשנה האחרונה של מסכתנו (דף פב ע"א): "מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, שנאמר: 'עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חוקותי ותורותי' (בראשית כ"ו, ה)". [קביעה זו מופיעה גם בגמרא ביומא (כח ע"ב) בשמו של רב; וכבר העירו המהדירים בסוגייתנו שלכאורה אין זו מִשנה, כי אם מימרה אמוראית. אך לא נעסוק בכך במסגרת זאת.]

הקביעה שהאבות קיימו את כל התורה נתקלת בקשיים רבים, שהידוע שבהם הוא נישואיו של יעקב אבינו עם שתי אחיות – איסור שחייבים עליו כרת!

לקושיה זו ולדומותיה הוצעו תירוצים שונים. היו שעשו כל מאמץ להתאים את מעשיהם של האבות לכל פרטי ההלכה המוכרים לנו. כך, למשל, הציע בספר פרשת דרכים (לבעל המשנה למלך; וכדבריו כתבו אחרונים נוספים) שיעקב גייר את לאה ורחל, ומאחר ש"גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" (יבמות מח ע"ב), שוב לא היה לו איסור לשאת את שתיהן.

בגישה שונה נקט הרמ"א בתשובותיו (סימן י'). לדעתו, דברי המשנה שלפנינו מתייחסים דווקא לאברהם אבינו, ולא לאבות האחרים. למעשה, תשובה זו מובאת כבר בפירוש הרמב"ן לתורה (בראשית כ"ו, ה), אלא שהוא דחה אותה ממקרא מפורש: בפרשת וירא מעיד הקב"ה על אברהם ש"יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' " (בראשית י"ח, יט), לאמור: אברהם אבינו הנחיל לצאצאיו את עולם עבודת ה', ואם הוא קיים את התורה – מסתבר שגם הם קיימוה.

הרמב"ן עצמו הציע תשובה אחרת, הנובעת מתפיסתו הייחודית בסוגיית קיום המצוות:

"והנראה אלי מדעת רבותינו, שלמד אברהם אבינו התורה כֻּלה ברוח הקדש ועסק בה ובטעמי מצותיה וסודותיה, ושמר אותה כולה כמי שאינו מצווה ועושה, ושמירתו אותה היה בארץ בלבד, ויעקב בחוצה לארץ נשא האחיות".

הרמב"ן מסביר שישנו הבדל מהותי בין קיום המצוות בארץ לקיומן בחו"ל. ואף שממתן תורה ואילך יש חיוב מצוות גם בחו"ל, האבות קיימו את המצוות רק בצורתן השלמה, דהיינו: אך ורק בתחומי ארץ ישראל!

רבים דנו בדברי הרמב"ן הללו, וכאן ברצוננו להדגיש נקודה משמעותית אחת. למעלה מאלפיים שנה שרוי עם ישראל בגלות, שתסתיים רק בביאת גואל צדק במהרה בימינו. ניתן היה לחשוב, שאם עם ישראל שרוי בגלות, מאבדת גם ארץ ישראל את חשיבותה. דברי הרמב"ן מציגים תפיסה הפוכה בתכלית: ארץ ישראל שומרת לעולם על מעמדה הייחודי והמקודש, ולכן כל השואף להגיע לקיום מלא של מצוות התורה ושל רצון ה', חייב להתאמץ ולהשתדל לגור בה.

ויהי רצון שנזכה לדבוק בהקב"ה ובמצוותיו, ומתוך כך להיגאל בגאולה שלמה בקרוב ממש!

הרב אודי שוורץ

הדרן עלך מסכת קידושין