01bereishit.doc חטאי מוסר וכפירה מאדם ועד המבול ד"ר ברכי אליצור
02noach.doc "זה ינחמנו ממעשנו" – סיפור המבול ועיקרון התשובה ד"ר ברכי אליצור
03lech.doc

"ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" - גזרת הגלות על שום מה?

ד"ר ברכי אליצור
04vayera.doc ועקידת יצחק היאך תזכור? ד"ר ברכי אליצור
05chayei.doc מִי הָאִישׁ הַלָּזֶה הַהֹלֵךְ בַּשָּׂדֶה לִקְרָאתֵנו? ד"ר ברכי אליצור
06toldot.doc סיפור נטילת הברכות – בין מטרה לאמצעי ד"ר ברכי אליצור
07vayetze.doc יעקב – איש הגלות ד"ר ברכי אליצור
08vayishlach.doc כי שרית עם א-להים ואנשים – הייעוד הכפול של יעקב ודרכי מימושו ד"ר ברכי אליצור
09vayeshev.doc תעמולת מלוכה בסיפור יהודה ותמר ד"ר ברכי אליצור
10miketz.doc גורמי ההשפעה על התנהגותו של יוסף במפגש עם אחיו וביטויים – חלק א' ד"ר ברכי אליצור
11vayigash.doc גורמי ההשפעה על התנהגותו של יוסף במפגש עם אחיו וביטוים – חלק ב' ד"ר ברכי אליצור
12vayechi.doc מהו הגורם למהפך מ'וַיִּתֵּן לָהֶם אֲחֻזָּה ... בְּמֵיטַב הָאָרֶץ' ל'ועבדום ועינו אותם'? ד"ר ברכי אליצור
13shemot.doc הולדתו של מנהיג הרב שמעון קליין
14vaera.doc אהבה וחירות בגאולת מצרים הרב שמעון קליין
15bo.doc מה בין רעמסס לבין סוכות? הרב שמעון קליין
16beshalach.doc שני מודלים של מנהיגות הרב שמעון קליין
17yitro.doc 'דרך ארץ שקדמה לתורה' הרב שמעון קליין
18mishpatim.doc כי תפגע שור אויבך הרב שמעון קליין
19teruma.doc ארון כפורת וכרובים הרב שמעון קליין
20tetzaveh.doc כהן לשבעה ימים הרב שמעון קליין
21kitisa.doc סוד ה' ליראיו הרב שמעון קליין
22vayakhel.doc כל נדיב ליבו הרב שמעון קליין
23pekudei.doc כי ענן ה' על המשכן הרב שמעון קליין
24vayikra.doc תורת כוהנים הרב יאיר קאהן
25tzav.doc כוהנים ובני אהרון הרב יאיר קאהן
26shemini.doc כי היום ה' נראה אליכם הרב יאיר קאהן
27tazria.doc מסר פרשיות הטומאה הרב יאיר קאהן
28metzora.doc תהליך הטהרה הרב יאיר קאהן
29acharei.doc עבודת יום הכיפורים הרב יאיר קאהן
30kedoshim.doc "דבר אל כל עדת בני ישראל קדושים תהיו" הרב יאיר קאהן
31emor.doc פרשת המקלל הרב יאיר קאהן
32behar.doc "וישבתם בארץ לבטח" הרב יאיר קאהן
33bechukot.doc "התוכחה" הרב יאיר קאהן
34bamidbar.doc מבוא לחומש הפקודים רב שמעון קליין
35naso.doc ולבני קהת לא נתן   רב שמעון קליין
36behaal.doc

'מי יאכילנו בשר?'

רב שמעון קליין
37shelach.doc 'התרחשות במרחב' רב שמעון קליין
38korach.doc וישמע משה ויפול על פניו רב שמעון קליין
39chukat.doc ודברתם אל הסלע רב שמעון קליין
40balak.doc ערכים במבחן רב שמעון קליין
41pinchas.doc

מהפכה שקטה

רב שמעון קליין
42matot.doc על גבולות ועל ערכים רב שמעון קליין
43masei.doc ונס שמה רוצח רב שמעון קליין
44devarim.doc פירושו של משה לתורה הרב יאיר קאהן
45vaetchanan.doc פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך הרב יאיר קאהן
46ekev.doc עינינו ראו ולא זר הרב יאיר קאהן
47reeh.doc המקום אשר יבחר ה' הרב יאיר קאהן
48shoftim.doc ציון במשפט תפדה הרב יאיר קאהן
49kitetze.doc דיבור התורה הרב יאיר קאהן
50kitavo.doc ברית ערבות מואב הרב יאיר קאהן
51nitzavimvayelech.doc וקם העם הזה הרב יאיר קאהן
52haazinu.docx לעד בבני ישראל הרב יאיר קאהן
53vezot.docx וזאת התורה הרב יאיר קאהן
     
     
     
     
     
     

Created by DIR2HTML 1.1.0