משיח בן יוסף / חיים הגר

אנו עומדים בשלהי שנת תשל"ד - שנה קשה מאד לעם ישראל כולו. חייבים אנו לשאול את עצמנו במה קידמה אותנו שנה זו בשלבי ההתקדמות לקראת ביאת המשיח, נוסף על התקרבותנו לגאולה העתידה בשנה.

מאז קום המדינה אנו עדים לבניין הארץ, הרחבת הישוב בארץ ישראל בנין ירושלים וקבוץ גלויות בממדים גדולים מאד. כל ההתפתחויות הללו נאחזות ביעודו ובתפקידו של משיח דאתחלתא, משיח ראשון, משיח בן-יוסף.

ננסה לעמוד קצת על מהותו ותפקידן של משיח בן-יוסף וממילא תתבהר לנו התמונה בה אנו נמצאים כיום אחרי ארבע מלחמות שעברו עלינו מאז קום המדינה.

הרבה מקורות ישנם על משיח בן יוסף. הגמרא בסוכה דף נב. אומרת על הפסוק: "ויראנו ד' ארבעה חרשים – מאן נינהו ארבע חרשים: משיח בן דוד ומשיח בן-יוסף אליהו וכהן צדק" וכן מובא בזוהר בראשית כה. לא יסור שבט מיהודה – דא משיח בן דוד ומחוקק מבין רגליו – דא משיח בן יוסף.

תפקידו של משיח בן-יוסף הוא לסלול את הדרך לבואו של משיח בן-דוד ע"י בנית הארץ, קבוץ גלויות. מלחמת גוג ומגוג ורק אח"כ בא משיח בן דוד. האדמו"ר רבי יוסף יצחק מלובאוויטש זצ"ל כותב שמה שיקום לפני משיח בן דוד, משיח בן יוסף להילחם הוא ענין בפני עצמו ואינו שייך למשיח בן דוד, הראשון ילחום בשונאי ישראל בגשמיות אבל משיח צדקנו האמיתי שיתגלה מעט אחר כך יהיה חדור כח אלוקי רוחני עצום ולא יזדקק כלל למלחמה גשמית. ואמנם, משיח בן-יוסף שעושה את הכל בדרך טבעית וסולל את הדרך לקראת בואו של משיח בן-דוד, אין הוא נחוץ אלא רק כאשר הגאולה באה בזמנה ולא בגלל התשובה וכדברי הגמרא בסנהדרין צז: "זכו - אחישנה, לא זכו - בעיתה" וכדברי המדרש רבה על ספר שמות פכ"ה י"ג: "אמר ר' יוחנן: אמר הקב"ה לישראל אע"פ שנתתי קצבה לקץ שיבוא בין עושין תשובה בין שאין עושין, בעונתה היא באה, אם עושין תשובה אפילו יום אחד אני מביא אותה שלא בעונתה". זאת הסיבה שהרמב"ם לא מזכיר את משיח בן-יוסף כי הוא מדבר על הגאולה שתבוא מכח התשובה - אז לא יזדקקו למשיח בן-יוסף. ובספורו של הרב סעדיה גאון אמונות ודעות מאמר שמיני: "אם לא נחזור בתשובה יהיו המאורעים של בן יוסף ואם נחזור בתשובה יראה לנו משיח בן דוד פתאום".

אחד הדברים הבולטים ביותר בתפקידו של משיח בן-יוסף הוא מלחמת גוג ומגוג בה ילחם בגוג ומגוג ואף יהרג כמו שמובא בגמרא בסוכה דף נב. ומסביר הגר"א בספר "'קול התור" שמיתת משיח בן-יוסף, היינו שיעלה ביד גוג ומגוג לבטל מעשיו ופעולותיו של משיח בן-יוסף במהלך האתחלתא דגאולה, הוי אומר: קבוץ גלויות, כבוש הארץ, הפרחת השממה. דעתי ודעת מפרשים רבים היא שאין הכוונה להריגה במובן הפשוט של המילה אלא מפרשים שהכוונה לפעולותיו שיתבטלו לפתע לזמן מה.

במלחמת יום הכיפורים נשקפו המכנה והפחד לביטול כל אשר כבר נעשה בבנין הארץ ובקיבוץ גלויות, שהן אתחלתא דגאולה. יתכן שבפחד יתכן שבפחד זה נפדנו ממיתת משיח בן-יוסף דהיינו מביטול סימני אתחלתא דגאולה. עפ"י שיטת הגר"א יש לפרש שתקופת משיח בן דוד זמנה אחרי מלחמת גוג ומגוג שהיא בתקופת משיח בן-יוסף ואחרי שישוב עם ישראל לארצו. לפי זה, תופשת מלחמת יום הכיפורים בשלבי האתחלתא דגאולה מקום חשוב מאד שכן יתכן וזאת היתה מלחמת גוג ומגוג או לפחות חלק ניכר ממנה

(עפ"י ספרו של הרב מנחם כשר על מלחמת יום הכיפורים).

זכינו לראות שנתקיימה הבטחת התורה והנביאים על קבוץ גלויות מארצות פזורינו ולפי דברי הנביאים יחזקאל וזכריה מבואר שאחרי שיעלו היהודים מארצות הגולה לארץ ישראל תבוא מלחמת גוג ומגוג. אין לנו ציור שונה למלחמת גוג ומגוג אם איל הוא ולו בחלקו, מלחמת יום הכיפורים.

החפץ חיים שראה רק אח ה"אתחלתא דאתחלתא דגאולה" אמר שכל סימני הגאולה נתקיימו בנו ואם לא עכשיו למי יבוא. כבר הגענו למאות האחרונות של האלף השישי. אנו שראינו את המשך ההתפתחות, קיבוץ הגלויות גם מהצפון הרחוק ביותר כמו סיביר, שחררנו את אדמותינו במלחמת ששת הימים המשכנו לבנות את הארץ ועמדנו במלחמת יום הכיפורים על חוט השערה בבחינה משיח בן יוסף שנהרג במלחמת גוג ומגוג, ודאי יש לנו לצפות כל רגע לבואו של משיח בן-דוד.