עלון לתלמידי ישיבת הר עציון המשרתים בצבא
חדשות
תשעה באב איקרי מועד / משה פינצ'וק
מדור בני"ש
שאלה:
תשובה:


בע"ה פרשת דברים, ח' באב תשנ"ד, גליון מס' 451

"כל דור שאין בית המקדש נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו"

חורבנות המקדשים ודאי שלא נגרמו על ידי חטאי דור אחד, אלא כעונש על דורות חוטאים רבים שקדמו
לחורבן, אך ודאי שבכל דור של חורבן היה איזשהו "קש" מעבר לדורות שקדמו לו אשר גרם לשבירה. גם בנין
בית המקדש ודאי שלא יעשה בזכות דור שיתקבצו בו מספיק זכויות כדי לגרום למעשה כזה, אך ודאי בדור
שבו יבנה הבית יהיה משהו, יותר מבדורות שקדמו לו, שיהיה ה"קש" שיגרום לבניתו.
אין אנו יודעים אימתי יצטברו לעם ישראל מספיק זכויות של דורות צדיקים כדי שיבנה הבית, אך חייב כל
דור לקוות, להאמין, שהוא הוא הדור שעל ידי עוד "קש" שיוסיף לערימת מצוותיו מעבר לדורות שקדמו לו,
יכון הבית.
כל זה אמור גם במישור הפרטי, שידע וירגיש כל פרט בדור שהוא מנושאי האחריות לבנית הבית, וגם בידיו
הדבר.
שבת שלום
שוקי פרידמן ומאיר גוטמן


בית הישיבה אבל על נפילתו של
סגן יהודה אורי אלגרבלי הי"ד
בוגר הישיבה
אשר נהרג מאש מחבלים בלבנון
ושולח תנחומים למשפחתו

חדשות

עייפות החומר. ביום חמישי נשא הרב ליכטנשטיין שיחה בביהמ"ד, הרב התריע על תחושת הריפיון בתפילות
ובלימוד, שקיימת לקראת סוף הזמן, כמו"כ הזהיר הרב מפני היסחפות ליתר פעילות פוליטית ואמר שלימוד
תורה ותפילה אינם נופלים ביעילותם, ואף עולים על יציאה להפגנות. דוקא בתקופה קשה זו, יש להיתחזק בכל
הקשור לישיבה.
המכינה שע"י הישיבה. לקראת גיוסם של בני שנה א', נפתחה השבוע תוכנית מאסיבית להכנה לצבא, התוכנית
כוללת שיעורים שמועברים ע"י רבני הישיבה וכן ע"י אורחים מחוצה לה. כמו"כ מתקיימים מפגשים בין בני
שנה א' לבין בני שנה ד' במטרה להעביר ל"צעירים" מניסיונם הקרבי העשיר.
"יום הורים". בשבת פר' פנחס נערכה בישיבה "שבת הורים" להורי בני שנה א'. במהלך השבת הועברו שיחות
ע"י הרב עמיטל וכן ע"י רבני השיעור והמשגיחים, כמו"כ נשא דברים גם נציג ההורים והודה לישיבה.
מתוך שלא לשמה בא לשמה. ביום שלישי יבחנו תלמידי הכולל הלומדים במסלול ההלכה, לקראת סמיכה על
הלכות איסור והיתר, זהו אולי ההסבר לעשן האופף לאחרונה את היכל הישיבה הכיתות והמקלטים. בהצלחה!
HAPPY END. ביום חמישי בערב, ו' במנחם אב יערך בישיבה ה"משמר" המסורתי עם סיום הזמן, וביום
שישי בבוקר יצאו התלמידים לחופשת "בין הזמנים". השנה נפרדת הישיבה ממספר רב של בוגרים, אנו
מאחלים לכולכם הצלחה בכל אשר תפנו. בשנה הבאה יוקם בקליבלנד, אוהיו כולל בראשות הרב תבורי, לרב
יתלוו דוד חמודות, מולי סלוטקי וחגי גרוס, בית הישיבה מאחל לרב ולמסייעים בידו הצלחה, בכל מעשיהם.
סולו לרוכב בערבות. ברכות שלוחות ליובל הדס ואמיתי כהן (ג') אשר סימו קורס מפקדים בתותחנים,
בהצלחה בהמשך הדרך.
קו לקו. חיילי הצנחנים בני שיעור ג' עלו לתפוס קו בלבנון, חבריהם מ"גבעתי" ירדו לסיורים משותפים עם
חיילי צבא האוטונומיה בעזה, שמרו עלינו ועל עצמכם.
הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. א., תלמיד הישיבה, ניצל בנס מתאונת דרכים, זוהי התאונה השניה בתוך זמן קצר
שארעה לתלמיד מהישיבה. הפקת לקחים: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם! במיוחד ב"בין הזמנים".

תשעה באב איקרי מועד / משה פינצ'וק

הפוסקים קובעים מספר הלכות לגבי תשעה באב, בהסתמך על כך שתשעה באב נקרא "מועד":
1. הגהות מימוניות סוף הל' תעניות: "ערב תשעה באב במנחה שלא לומר תחינה משום דאיקרי מועד".
2. בטור או"ח סי' תקנט: "ואם חל ט' באב בשבת או במוצאי שבת אין אומרים צדקתך צדק מידי דהוה אראש
חדש שחל (להיות באחד) בשבת שאין אומרים צדקתך צדק בשבת דט' באב נמי אקרי מועד".
3. שם, "וכתב רב עמרם מנהגינו להרבות סליחות בסלח לנו, ואין אומרים תחינות דאיקרי מועד".
היכן מצאנו שתשעה באב איקרי מועד?
ע' חיי אדם, כלל קל"ה, סעיף כא: "אין אומרים תחנון בט' באב, דאקרי מועד, כדכתיב קרא עלי מועד כו'".
הכוונה היא לפסוק באיכה א', טו: "...כל אבירי א-דני בקרבי, קרא עלי מועד לשבר בחורי. גת דרך
א-דני, לבתולת בת יהודה".
מפשט הפסוק ברור ש"קרא עלי מועד" הכוונה לתשעה באב. ברם, הגמרא פרשה פסוק זה בעניין שונה לחלוטין:

"בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ מנלן...ותניא בעשרים ותשעה בסיון שלח משה מרגלים, וכתיב
"וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום" - הני ארבעים יום נכי חד הוו? אמר אביי תמוז דההיא שתא מלויי
מליוה דכתיב "קרא עלי מועד לשבר בחורי". וכתיב "ותשא כל העדה ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא"
- אמר רבה אמר רבי יוחנן אותה לילה ליל תשעה באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא אתם בכיתם בכיה של
חנם, ואני קובע לכם בכיה לדורות" (תענית כט.).

סוגיה זו מפרשת את הביטוי "קרא עלי מועד" כמתייחסת לראש חודש אב. הקב"ה כיוון את ראש חודש אב כך
שהחורבן יהיה בתשעה בחודש, ומכאן ש"מועד" פירושו ראש חודש אב ולא תשעה באב. כן מבואר בפסחים עז.
ובשבועות י., "קמ"ל דראש חודש איקרי מועד כדאביי, דאמר אביי תמוז דהאי שתא מלויי מליוה, דכתיב 'קרא
עלי מועד לשבור בחורי'".
כיון שכן קשה להבין על מה סמכו הפוסקים בקביעתם להלכה שתשעה באב איקרי מועד. אמנם נכון שזה פשט
הפסוק אך להלכה הגמרא פירשה פסוק זה אחרת.
במדרש הפסוק מתפרש כפשוטו:

"'קרא עלי מועד לשבור בחורי', מצינו שסילוקן של בחורים קשה כחורבן בית המקדש דכתיב 'גת דרך ה'
לבתולת בת יהודה', כך קרא עלי מועד לשבור בחורי" (איכה רבה פרשה א', מד).

המקור לקביעת הראשונים והפוסקים, שתשעה באב איקרי מועד, נראה קצת בעייתי. אף על פי כן יש לעמוד על
טיב ותוכן קביעה זו, איזה מימד של מועד יתכן ביום שנחרב בו בית מקדשנו?
ע' ב"י טור או"ח סי' תקנ"ד, ד"ה ר"ג אומר:

"אך מנהג קדום, שהנשים רוחצות ראשן מן המנחה ולמעלה ביום ט' באב, וזקני הראשונים הנהיגו זה, ועשו
סמך לדבר על מה שאמרו בהגדה, כי המשיח נולד ביום ט' באב, וצריך לעשות זכר לגואל לנחמם כדי שלא
יתיאשו מן הגאולה".

כך לשון אגדה זו:

"אין לה מנחם מכל אוהביה - אמרו אותו היום שנכנסו אויבים לעיר והחריבו בית המקדש, היה חוץ לירושלים
יהודי אחד חורש במחרשתו, וראה שהפרה שהיה חורש בה הפילה את עצמה לארץ, ולא היתה רוצה לחרוש,
אלא תמיד היתה גרעה [גערה], ראה אותה האיש ונבהל מאד, והיה מכה את הפרה כדי שתחרוש, ולא היתה
רוצה, אלא תמיד היתה מפלת עצמה לארץ, והוא מכה אותה תמיד, עד ששמע קול אומר מה לך לפרה הנח
אותה, שהיא צועקת על חורבן הבית ועל מקדש שנשרף היום. שמע האיש, מיד קרע את בגדיו, ותלש את שערו
וצעק, ונתן אפר על ראשו ובכה ואמר אוי נא לי, אוי נא לי. לאחר ב' או ג' שעות עמדה הפרה על רגליה ורקדה
ושמחה, תמה האיש מאד, שמע קול אומר טעון וחרוש כי בשעה זאת נולד משיח, שמע האיש רחץ פניו וקם
ושמח הלך לביתו ולקח רצועות ארוכות של משי לתינוקות להעציבם בעריסם, לקחם והלך לירושלים, וכשבא
לעיר לקחם ונתנם על זרועותיו, וקרא ברחוב העיר, מי יקנה פרה לבנו או לבתו, שמעה שכינת אם משיח,
ואמרה לו לך לבית פלוני, שהרי ילד יולד לה, הלך ונכנס לבית ואמר להם קנה לבנך רצועה, אמרה לו לא אקנה
לו, כי הוא נולד יום שנחרב בית המקדש, ארור היום שהוא נולד בו, מיד בא האיש אצל הילד ונשקו על ראשו
ונתן לו רצועה, ובקש האם עליו והלך לו לביתו, ובכל שנה ושנה בא לירושלים לראותו. ושם הילד מנחם בן
עמיאל, שנה אחת בא לירושלים ונכנס לבית, מיד הרימה אם הילד קולה, ואמרה אין לה מנחם שהרי נגנז,
והוא שכתוב אין לה מנחם מכל אוהביה"
(מדרש זוטא איכה (בובר)-נוסח ב' פרשה א', על הפסוק: אין לה מנחם).

מהמדרש עולה שבתשעה באב היו שני אירועים - האחד חורבן הבית והשני לידת המשיח. בתשעה באב נזדמנו
במקרה לפונדק אחד שני אירועים האחד החורבן, עליו מתאבלים, והשני לידת המשיח, שמקהה במקצת את
האבל.
כך נוכל להבין את מימד ה"מועד" של תשעה באב - אמנם הוא יום אבל משום חורבן הבית, אך הוא גם יום
שמחה, שכן בו נולד המשיח. לפ"ז אין קשר מהותי בין האבל לבין השמחה.
בפוסקים ניתן למצוא הסבר אחר:
ע' ערוך השולחן סי' תקנ"ב סעיף יד:

"אין אומרים תחנון במנחה בערב ט' באב משום דאקרי מועד...וגם בתשעה באב עצמו כן, והעניין הוא לסימן
כי אנו מובטחים בהשם יתברך שעוד יתהפכו הימים האלה למועדים ושמחה וימים טובים".

הבטחת ערוך השולחן מפורשת בנבואת זכריה (ח', יט):

"כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה
ולמעדים טובים והאמת והשלום אהבו".

בשולחן ערוך או"ח סי' תקנ"ב סעי' ט פסק הרמ"א: "ונוהגין להרבות קצת בסעודה ראשונה כדי שלא יזיק להם
התענית". מעיר על כך המגן אברהם (סקי"א): "ולי נראה טעם אחר מפני שבזמן בית שני היה יו"ט תשעה באב
והיה מרבין בסעודה אף עכשיו לא זזו ממנה להיות לזכרון שיהפך במהרה בימינו לששון ולשמחה".
לפי הסבר זה הוסיפו מימד של "מועד" לתשעה באב כנחמה ותקווה לאבלי ציון וירושלים.
ברצוני להמשיך כיוון זה, ולקשר באופן עקרוני ומהותי בין האבלות שבתשעה באב ל"מועד" שבתשעה באב:

"וכבר היה ר"ג ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך, ושמעו קול המונה של רומי
מפלטה ברחוק מאה ועשרים מיל, והתחילו בוכין, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו: מפני מה אתה משחק! אמר
להם: ואתם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו הללו כושיים, שמשתחוים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים,
יושבין בטח והשקט, ואנו בית הדום רגלי אלהינו שרוף באש ולא נבכה?! אמר להן: לכך אני מצחק, ומה
לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. שוב פעם אחת היו עולין לירושלים, כיון שהגיעו להר
הצופים קרעו בגדיהם כיון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, התחילו הן בוכין, ור'
עקיבא מצחק. אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? אמר להם: מפני מה אתם בוכים? אמרו לו: מקום שכתוב בו
'והזר הקרב יומת', ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה?! אמר להן: לכך אני מצחק, דכתיב 'ואעידה לי עדים
נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בין יברכיהו', וכי מה ענין אוריה אצל זכריה, אוריה במקדש ראשון
וזכריה במקדש שני? אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, באוריה כתיב 'לכן בגללכם ציון
שדה תחרש', בזכריה כתיב 'עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם', עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה,
הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של
זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו" (מכות כד.-כד:)

ר' עקיבא מקשר בין החורבן לגאולה. החורבן הוא הוא העדות וההבטחה, שעוד תהיה גאולה במהרה בימינו:
"עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה נבואתו
של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת". כך כיון שנחרב הבית, בידוע שהוא עתיד להבנות, החורבן
הוא המעיד על כך הגאולה!
מכאן נחזור למדרש אודות לידת המשיח בתשעה באב, לידת המשיח אינה ארוע נפרד שחל אף הוא במקרה
בתשעה באב. החורבן הוא הוא לידת המשיח, "ועת צרה ליעקב וממנה יושע" (ירמיהו ל', ז).
אפשר שזה הטעם למנהג המוזר, ששרים את הקינה האחרונה: "אלי ציון ועריה", לכאורה תרתי דסתרי, איך
אפשר לו לאדם שישיר קינה?!
אלא שבכך מתבטא אופין הכפול של הקינות - אמנם, תוכנן ומהותן של הקינות הוא אבל על החורבן. אך אבל
וחורבן זה, הוא הבטחתנו על הגאולה שבא תבוא. הבטחה זו, החבויה בתוך הקינות, מאפשרת לנו לשיר את
הקינה. לאחר בוקר שלם של תיאור ובכיה על החורבן הנורא זורחת ומאירה הבטחת הגאולה, מתוך הבטחה זו
יכולים ומסוגלים אנו לשיר את הקינה האחרונה: "אלי ציון ועריה".
זכורני פעם, שבבית כנסת בפתח תקווה בשבת שלפני תשעה באב, החזן החל לשיר את "לכה דודי" בנגינה של
"אלי ציון", היו אלו בקהל שמיחו על כך מתוך תחושה שיש כאן ביטוי לאבלות, שאינו מתאים לשבת. על פי
הנאמר לעיל דומה שהחזן עשה כהוגן - תוכן הקינות הוא בודאי אבל וחורבן, אך הניגון עצמו תוכנו שמחה
ומועד על הבטחת הגאולה ומתאים גם לשבת!

מדור בני"ש

שאלה:

האם ניתן להשתמש בסיכת בטחון בתור תחליף לכפתור בחולצה/מחבר לכומתה, בשבת?

תשובה:

כתב המשנ"ב (סי' ש"ם סע"ק כ"ז) בשם קרבן נתנאל "שאסור לתחוב קרייז עם הבגד במחט בשתי דחיפות",
אמנם רבו האחרונים שחלקו, וסוברים שכיון שאינו עשוי להתקיים, ואדרבה עשוי להתירו בכל זמן שירצה אין
זה דרך תפירה כלל. לכן יש להתיר להשתמש בסיכה כתחליף לכפתור שנפל, וכן כמחבר הכומתה לחולצה. אך
אם משתמש בסיכה כמחבר קבוע (אף לכומתה), נראה שיש לאסור.
(עיין שע"ת סע"ק ג' שם, וראה עוד "אגרות משה" או"ח ח"ד סי' פ"ד, ובדברי הגרשז"א המובאים בשש"כ פט"ו
הערה רכ"ד).
(הרב ברוך גיגי).

לעמוד הראשי ארכיון דף קשר חפש בדפי הקשר עשה מנוי לדף קשר כתוב לדף קשר