mysql_error

    -    -    -        -

   :    
   ":  
   :  
   :kaluach

:
   
   
   
   
   
   

 

פרקי אלישע

פרקי אלישע

# ���������������
1 מבוא  מבוא קצר לפרקי אלישע ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בדרך כלל ה' ממנה את הנביא. הקשר בין ה' לנביא הוא אישי, ואינו קשור לנביא אחר. לעומת זאת, אליהו הוא שממנה את אלישע לנביא, ואלישע משמש כתלמידו של אליהו. חריגה זו באה ללמד אותנו שאף שדרכו של אלישע שונה משל אליהו - היא מהווה המשך והשלמה לדרכו. 
2 שיעור 1  המפגש הראשון בין אליהו לאלישע (י"ט-כ"א) ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נעסוק במפגש הראשון בין אליהו ואלישע. נעמוד על משמעות השלכת האדרת ועל תפיסות הנבואה השונות העולות מתוך הדו-שיח שבין אליהו ואלישע. נראה איך בסיפור זה מצויים בקצרה כל המשותף והמפריד בין שני הנביאים. 
3 שיעור 2  עליית אליהו בסערה וכניסת אלישע לתפקיד נביא תחתיו (מלכים ב' ב', א-יב) - ח"א ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  לאחר עלייתו של אליהו לשמיים, הולך אלישע בדרך שבה הלך עם אליהו וממשיך להר הכרמל, מקום משמעותי בחיי אליהו. בכך הוא מבטא את היותו יורשו של אליהו. נסביר מה היתה מטרתו של אליהו בבחירת הדרך, ומדוע הוא הסתלק דווקא בעבר הירדן. נדון במבנה הסיפור, בלשונותיו ובתיחומו. כמו כן, מתוך המפגשים בין אליהו לאלישע נעמוד על היחס ביניהם ובין תקופותיהם. 
4 שיעור 3  עליית אליהו בסערה וכניסת אלישע לתפקיד נביא תחתיו (מלכים ב' ב', א-יב) - ח"ב ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  אלישע מבקש מאליהו לקבל "פי שנים מרוחך אלי". נדון במשמעות הביטוי "פי שניים", ונסביר את בקשת אלישע. נעמוד על תגובתו של אלישע להסתלקותו של אליהו, ונעמיק במשמעות הקריאה "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו" ובמשמעות קריעת הבגדים ונטילת אדרת אליהו. מתוך הבנת מעמד הפרידה ותגובת אלישע, נבין את משמעות היחס בין אליהו ובין אלישע יורשו, ואת היחס בין דרכיהם השונות. 
5 שיעור 4  אלישע בראשית דרכו: המאבק על ההכרה בו כיורשו של אליהו - מלכים ב' ב' (ח"א) ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  לאחר הסתלקות אליהו, אלישע נאבק לזכות בהכרה מצד בני הנביאים והעם. נדון בנס חציית הירדן ונסביר את חשיבות האמירה של אלישע "איה ה' א-לוהי אליהו". בני הנביאים אינם משלימים עם הסתלקותו של אליהו ומבקשים לחפש אותו. עימות זה עם בני הנביאים מהווה שלב חשוב בהכרה של בני הנביאים באלישע כיורשו של אליהו. 
6 שיעור 5  אלישע בראשית דרכו: המאבק על ההכרה בו כיורשו של אליהו - מלכים ב' ב' (ח"ב) ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  אנשי יריחו מבקשים מאלישע לתקן את מי עירם. בבקשה זו הם מראים שהם מכירים בו כיורשו של אליהו. עם זאת, הבקשה עצמה מבטאת הבנה שדרכו של אלישע היא אחרת מדרכו של אליהו. בניגוד לאליהו, שמעשהו הראשון כנביא היה מניעת מים, אלישע ממתיק את מי יריחו ובכך מתקן וממתיק את דרך רבו - אליהו. 
7 שיעור 6  אלישע בראשית דרכו: המאבק על ההכרה בו כיורשו של אליהו - מלכים ב' ב' (ח"ג) ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  התקלסות הנערים באלישע היא חלק ממאבקו לזכות בהכרה כיורשו של אליהו. בעזרת הבנה זו, נסביר את משמעות הקריאה "עלה קרח", את תגובתו החריפה של אלישע ואת דרך הענישה - דובים.  
8 שיעור 7א  המלחמה במואב - עיוני מבוא (מלכים ב' ג', ד-כא) - ח"א ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  עיון זה הוא פתיחה לסדרת עיונים על סיפור המלחמה במואב (מל"ב ג). נעמוד על מבנה הסיפור והנושאים המרכזיים בו. 
9 שיעור 7ב  המלחמה במואב - עיוני מבוא (מלכים ב' ג', ד-כא) - ח"ב ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  עיון זה הוא פתיחה לסדרת עיונים על סיפור המלחמה במואב (מל"ב ג). נעסוק ברקע הגיאוגרפי-פיזי, ההיסטורי-מדיני והאקלימי החשוב להבנת הסיפור. 
10 שיעור 8א  המלחמה במואב - עיוני מבוא (מלכים ב' ג', ד-כא) - ח"ג ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נשווה את המלחמה במואב למלחמת אחאב ברמות גלעד. בשתי המלחמות בולטת השתתפותו של יהושפט מלך יהודה. הנביא ביקר את השתתפותו של יהושפט במלחמה לצד אחאב, ונראה שיהושפט חזר בתשובה על שיתוף הפעולה עם בית אחאב. אם כן, מדוע כאן חוזר יהושפט לשתף פעולה עם בית אחאב, ומדוע אין כל תוכחה נבואית או עונש? שאלה נוספת שנדון בה בשיעור זה נוגעת לציוויו של אלישע לפגוע בעצי מואב ולהותיר "אדמה חרוכה". האם אין ציווי זה עומד סותר את דברי התורה להשחית עצי פרי במלחמה? 
11 שיעור 9  המלחמה במואב - מלכים ב' ג', ד-כז (ח"א) ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  שיעור זה מוקדש למצבת מישע. נדון בנוסח המצבה ובתוכנה, ונעמוד על הרקע הגיאוגרפי לאירועים המתוארים בה ועל זמנם. 
12 שיעור 10  המלחמה במואב - מלכים ב' ג', ד-כז (ח"ב) ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מהו היחס בין מצבת מישע לבין הכתוב במקרא? מדוע הדברים המפורטים במצבת מישע אינם מתוארים במקרא, וכיצד מצבת מישע מתאימה לנבואות המתייחסות למואב? 
13 שיעור 11  המלחמה במואב - מלכים ב' ג', ד-כז (ח"ג) ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מצבת מישע תורמת רבות להבנת סיפור המלחמה במואב. נראה איך המצבה מסבירה רבות מן השאלות שהתלבטנו בהן בעיונים הקודמים: תוואי המלחמה, הסיבה להשתתפותו של מלך אדום, הסיבה לציוויו החריג של אלישע להשחית את מואב, והסיבה ליחס הדו-ערכי למלחמה כפי העולה מן הכתובים. 
14 שיעור 12  המלחמה במואב - מלכים ב' ג', ד-כז (ח"ד) ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המלחמה מסתיימת בעקבות מעשה של מלך מואב וקצף על ישראל. האירועים המתוארים קשים ביותר להבנה, ופירושים שונים הוצעו להבנתם. נבחן את הפירושים המופיעים בחז"ל, בפרשני המקרא המודרניים ובספרו של פרופ' אליצור, ונדון בקשיים העולים מפירושיהם. לאחר מכן נביא את הפירוש של רוב פרשני הפשט מימי הביניים והלאה. 
15 שיעור 13  המלחמה במואב - מל"ב ג', ד-כז ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בשיעור זה נעסוק בפירוש שהובא בעיון הקודם - פירוש פרשני הפשט. נסביר את התאמתו של הפירוש להקשרו המיידי וכן להקשרים מתאימים אחרים במקרא, ונעמוד על התאמת הפירוש לתפיסת העולם המקראית. נראה איך פירוש זה תורם להבנה של הסיפור כולו ולראייה מחודשת ושלמה של האירועים 
16 שיעור 14  המלחמה במואב - מל"ב ג', ד-כז ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בשיעור זה נעסוק בדמותו של אלישע כפי שהיא עולה מן הסיפור. נשווה בין אלישע לאליהו, השוואה העולה מתיאורו של אלישע בסיפור כמי "אשר יצק מים על ידי אליהו". אף ששניהם קשורים למחסור במים ולירידת גשמים, אליהו מזוהה עם הבצורת ואילו אלישע עם בוא המים. 
17 שיעור 15  אלישע ואלמנת אחד מבני הנביאים - מל"ב ד', א-ז ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  האלמנה צועקת אל אלישע. הצעקה אל המלך היתה מוסד חברתי ידוע ואפשר פניה בלתי אמצעית אל המלך לבקש תיקון עוולות. נסביר מדוע האישה בוחרת לצעוק דווקא אל אישה, ואת משמעות תשובתו "מה אעשה לך". 
18 שיעור 16  אלישע ואלמנת אחד מבני הנביאים - מל"ב ד', א-ז ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מתוך סיפור האלמנה נעמוד על תפיסת הנס במקרא. נסים הם ברכת ה', והיא יכולה לשרות רק על דבר קיים. נס הינו חיבור בין מעשי האדם וברכת ה' שמרבה ומעצימה אותם מעבר לחוקי הטבע. 
19 שיעור 17  אלישע ואלמנת אחד מבני הנביאים - מל"ב ד', א-ז ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בהתאם למגמת המקרא לצמצום הנס, פרטי הנס בסיפורינו מלמדים על צמצום הנס מבחינות רבות כגון הזמן והמקום. אך כל הגבלות והצמצומים האלה אינם קוצבים את השפע והברכה. מידת הברכה תלויה רק במעשי האישה.  
20 שיעור 18  אלישע ואלמנת אחד מבני הנביאים - מל"ב ד', א-ז ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  סיפור האלמנה מקביל לשני סיפורים מחיי אליהו: הסיפור אודות האישה הצרפית (מל"א יז) והמפגש עם עובדיהו (מל"א יח). ההשוואה בין סיפורים אלו לבין סיפור הנס שעשה אלישע לאלמנה מדגישה את הדומה והשונה בין אלישע לבין אליהו רבו.  
21 שיעור 19  אלישע ואלמנת אחד מבני הנביאים - מל"ב ד', א-ז ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  מהסיפור עולה תופעה איומה של מכירת ילדים לעבדות. נדון ביחס לעבדות בתורה ובדרכי ההתמודדות של אלישע, ירמיהו ונחמיה עם נוהג אכזרי זה. 
22 שיעור 20  אלישע והשונמית ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נדון ביחס בין סיפור זה לסיפור נס אסוך השמן שקדם לו ולסיפור תיאור 'הגדולות אשר עשה אלישע' בפרק ח'. נציג את מבנה הסיפור ונראה את חשיבותו של הציר המרכזי של הסיפור להבנתו.  
23 שיעור 21  אלישע והשונמית ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  המחצית הראשונה של הסיפור בונה את הבעיה המרכזית בסיפור. נדון המצג של הסיפור ונראה מה ניתן ללמוד ממנו לגבי דמויותיהם של אלישע והשונמית.  
24 שיעור 22  אלישע והשונמית ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נדון בדו שיח בין אלישע והשונמית. איך יתכן שאלישע לא שם לב לעקרותה של השונמית? מדוע אין אלישע מדבר ישירות אל השונמית אלא רק דרך גיחזי? מדוע תגובתה של השונמית כה מסויגת? 
25 שיעור 23  אלישע והשונמית ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נדון במחצית השנייה של סיפור השונמית (פסוקים כה-לז). נסביר מדוע נמנעת השונמית מלומר בפירוש שבנה מת, ונדון בשאלה מדוע נכשל ניסיון ההחייאה באמצעות גיחזי. 
26 שיעור 24  אלישע והשונמית ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בשאר סיפורי המקרא על נשים עקרות, הן סובלות מחסרון פרי הבטן ונאבקות למימוש אימהותן. בניגוד אליהן, נראה שהאישה השונמית השלימה עם עקרותה ואף אינה חשה בחסרון הבנים. אלישע אמנם מבטיח לה בן, אך אינו מכין אותה לשינוי גדול זה בחייה. גם לאחר הולדת הבן האישה השונמי 
27 שיעור 25  אלישע והשונמית ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  בסיפור קיימת ביקורת על אלישע. אלישע בוחר לשמור על ריחוק מהשונמית ואינו מגלה אחריות כלפי שהילד שנולד בגזרתו. רק כאשר אלישע יוצר קשר אישי וישיר עם הילד ומכיר באחריותו כלפיו קם הילד לתחיה.  
28 שיעור 26  הנזיד והלחם - שני נסים סמוכים זה לזה. ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נקביל בין חלקי הסיפור ונראה מה ניתן ללמוד מתוך ההקבלה. נשווה בין סיפור זה לסיפור החייאת בן האלמנה בידי אליהו ונדון בתפקיד הסיפור כהפטרת פרשת וירא. 
29 שיעור 27  הנזיד והלחם - שני נסים סמוכים זה לזה. ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נדון בשני הסיפורים וראה שאין כאן רק סמיכות בין שני סיפורים דומים אלא יחידה ספרותית אחת. לשני הסיפורים מגמה גלויה משותפת, להראות לנו את דאגתו של אלישע לתלמידיו בימי הרעב. נראה שלשני הסיפורים מגמה נוספת מהותית יותר. נחשוף את הנושא העיקרי של שני הסיפורים: לה 
30 שיעור 28  הנזיד והלחם - שני נסים סמוכים זה לזה. ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נעמוד על ההבדלים בין הנסים בשני הסיפורים. הבדלים אלו נובעים מהבדלים במהות שני הנסים. כאשר נס גורם לשינוי בעולם הפיזי צריך לעשות מעשה, וה' עושה נס ובכך משלים את השתדלותו של האדם. לעומת זאת כאשר הנס מעוגן בחוקי העולם, ועיקרו תזמון או ידיעת העתיד אין כל צורך 
31 שיעור 29  אלישע - 'הנביא בישראל' מרפא את נעמן 'שר צבא ארם' מצרעתו (ה' א-כז) ����� Word ����� html הרב אלחנן סמט  נסקור את יחסי ישראל-ארם לאורך השנים, ונסביר מדוע לא הופיע נושא זה בסיפורי אלישע עד כה. נעסוק במבנה הסיפור ובשאלה האם סיפור צרעת גיחזי היא חלק מסיפור צרעת נעמן או סיפור עצמאי בעל נושא משל עצמו. 
32 שיעור 30  אלישע - 'הנביא בישראל' מרפא את נעמן 'שר צבא ארם' מצרעתו (ה' א-כז) ����� Word הרב אלחנן סמט  נדון בדמותו של נעמן כפי שעולה מן המצג לסיפור. נעסוק בסיבה לצרעתו של נעמן על פי מדרשי חז"ל. כמו כן, נסביר את חשיבותה של העצה של הנערה הקטנה מארץ ישראל ומה היה יכול נעמן ללמוד מתוך עצה זו. 
33 שיעור 31  אלישע - 'הנביא בישראל' מרפא את נעמן 'שר צבא ארם' מצרעתו (ה' א-כז) ����� Word הרב אלחנן סמט  מפנייתו של נעמן למלך ארם ומעשיו של מלך ארם ניתן לעמוד על חוסר הבנתם את ההבדל בין הנביא בישראל לנביאי אומות העולם. הפניה למלך ישראל נבעה מחוסר הבנה של המסתתר בעצת הנערה ולכן נדונה לכישלון. כמה עצוב הדבר שאף מלך ישראל אינו מבין את ייחודו של עם ה'. 
34 שיעור 32  אלישע - 'הנביא בישראל' מרפא את נעמן 'שר צבא ארם' מצרעתו (ה' א-כז) ����� Word הרב אלחנן סמט  התערבות אלישע ופניית נעמן אליו מכינות את ההצלחה. אלישע מוכיח את מלך ישראל ומזמין את נעמן אליו. נעמן מגיע אל אלישע אך הוא עדין מחזיק בהשקפתו הגאוותנית המוטעית. נדון בסיבות לכישלון המפגש בין אלישע ונעמן ובתהליך שהוביל בסופו של דבר להליכתו של נעמן לירדן.  
35 שיעור 33  אלישע - 'הנביא בישראל' מרפא את נעמן 'שר צבא ארם' מצרעתו (ה' א-כז) ����� Word הרב אלחנן סמט  המהפך באישיותו של נעמן. נעמן עולה מן הירדן אדם חדש. הוא משנה את יחסו אל הנביא וחוזר לביתו מלא ענוה והכרת תודה. הוא מכיר בעליונותם של עם ישראל, הנביא בישראל וארץ ישראל. לא רק זאת אלא שהוא גם מבין ממה נובעת עליונות זו - מא-לוהי ישראל. הכרה דתית זו היא הטרמה 
36 שיעור 33ב  אלישע - 'הנביא בישראל' מרפא את נעמן 'שר צבא ארם' מצרעתו (ה' א-כז) ����� Word הרב אלחנן סמט  סירובו של אלישע לקחת את מתנת אלישע ומניעיו. נדון בהקשר זה ביחס במדרש ובהלכה לקבלת מתנות בכלל ובידי נביאים בפרט. נראה בסיפורינו קיימת סיבה מיוחדת לסירוב. קבלת המתנה הייתה פוגעת במטרת הסיפור כולו. 
37 שיעור 34  אלישע - 'הנביא בישראל' מרפא את נעמן 'שר צבא ארם' מצרעתו (ה' א-כז) ����� Word הרב אלחנן סמט  נדון בהצדקה של גיחזי למעשהו ומניעיו האמיתיים. נסביר את ההשלכות של החטא ומדוע היה כה חמור. 
38 שיעור 35  אלישע - 'הנביא בישראל' מרפא את נעמן 'שר צבא ארם' מצרעתו (ה' א-כז) ����� Word הרב אלחנן סמט  נסביר מדוע אלישע כה החמיר עם גיחזי. כמו כן נסביר מדוע נענש גיחזי דווקא בצרעת ומדוע נענשו גם בניו. 
39 שיעור 36  אלישע - 'הנביא בישראל' מרפא את נעמן 'שר צבא ארם' מצרעתו (ה' א-כז) ����� Word הרב אלחנן סמט  נסביר מדוע משמש סיפור אלישע ונעמן הפטרת פרשת תזריע.  
40 שיעור 37  אלישע מציף את הגרזן על פני הירדן (ו', א-ז) ����� Word הרב אלחנן סמט  נעסוק במבנה הסיפור ובהקבלת שתי מחציותיו. נעמוד על הסיבות לתכנית הבניה של בני הנביאים, נראה שאלישע התנגד לתכנית זו ונסביר את העומד מאחורי הסתייגותו.  
41 שיעור 38  אלישע מציף את הגרזן על פני הירדן (ו', א-ז) ����� Word הרב אלחנן סמט  נדון במחצית השנייה של הסיפור. נסביר את העומד מאחורי נפילת הגרזן למים ומדוע קרתה דווקא תקלה זו. נסביר מדוע נענה אלישע לצעקת תלמידו ובאופן ניסי גרם לגרזן לצוף.  
42 שיעור 39  אלישע מציף את הגרזן על פני הירדן (ו', א-ז) ����� Word הרב אלחנן סמט  נדון בדרך עשית הנס הגרזן בהקשר של "תורת הנס" במקרא בכלל.  
43 שיעור 40  אלישע מציף את הגרזן על פני הירדן (ו', א-ז) ����� Word הרב אלחנן סמט  נדון בספור נס הגרזן מתוך השוואה לסיפורי אליהו ולסיפורים האחרים על אלישע.  
44 שיעור 41  אלישע, "הנביא אשר בישראל", אל מול צבא ארם (ו', ח-כג) ����� Word הרב אלחנן סמט   
45 שיעור 42  אלישע, "הנביא אשר בישראל", אל מול צבא ארם (ו', ח-כג) ����� Word הרב אלחנן סמט   
46 שיעור 43  אלישע, "הנביא אשר בישראל", אל מול צבא ארם (ו', ח-כג) ����� Word הרב אלחנן סמט   
47 שיעור 44  אלישע, "הנביא אשר בישראל", אל מול צבא ארם (ו', ח-כג) ����� Word הרב אלחנן סמט   
48 שיעור 45  אלישע, "הנביא אשר בישראל", אל מול צבא ארם (ו', ח-כג) ����� Word הרב אלחנן סמט   
49 שיעור 46  אלישע, "הנביא אשר בישראל", אל מול צבא ארם (ו', ח-כג) ����� Word הרב אלחנן סמט   
50 שיעור 47  המצור על שומרון, הרעב בה והצלתה מהם (ו', כד-ז', כ) ����� Word הרב אלחנן סמט   
51 שיעור 48  המצור על שומרון, הרעב בה והצלתה מהם (ו', כד-ז', כ) ����� Word הרב אלחנן סמט   
52 שיעור 49  המצור על שומרון, הרעב בה והצלתה מהם (ו', כד-ז', כ) ����� Word הרב אלחנן סמט   
53 שיעור 50  המצור על שומרון, הרעב בה והצלתה מהם (ו', כד-ז', כ) ����� Word הרב אלחנן סמט   
54 שיעור 51  המצור על שומרון, הרעב בה והצלתה מהם (ו', כד-ז', כ) ����� Word הרב אלחנן סמט   
55 שיעור 52  "זאת האשה וזה בנה אשר החיה אלישע" (ח', א-ו) ����� Word הרב אלחנן סמט   
56 שיעור 53  "זאת האשה וזה בנה אשר החיה אלישע" (ח', א-ו) ����� Word הרב אלחנן סמט   
57 שיעור 54  "זאת האשה וזה בנה אשר החיה אלישע" (ח', א-ו) ����� Word הרב אלחנן סמט   
58 שיעור 55  אלישע בדמשק (ח', ז-טו) ����� Word הרב אלחנן סמט   
59 שיעור 56  אלישע בדמשק (ח', ז-טו) ����� Word הרב אלחנן סמט   
60 שיעור 57  אלישע בדמשק (ח', ז-טו) ����� Word הרב אלחנן סמט   
61 שיעור 58  אלישע מחולל את מרד יהוא ����� Word הרב אלחנן סמט   
62 שיעור 59  אלישע מחולל את מרד יהוא ����� Word הרב אלחנן סמט   
63 שיעור 60  אלישע מחולל את מרד יהוא ����� Word הרב אלחנן סמט   
64 שיעור 61  אפילוג (י"ג, ד-כה) ����� Word הרב אלחנן סמט   
65 שיעור 62  אפילוג (י"ג, ד-כה) ����� Word הרב אלחנן סמט   
66 שיעור 63  אפילוג (י"ג, ד-כה) ����� Word הרב אלחנן סמט   
67 שיעור 64  אפילוג (י"ג, ד-כה) ����� Word הרב אלחנן סמט