mysql_error

    -    -    -        -

   :    
   ":  
   :  
   :kaluach

:
   
   
   
   
   
   

 

שיעורים בהגותו של רבי נחמן מברסלב

הגותו של רבי נחמן

# ���������������
1 שיעור 0  מבוא ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  תורתו של ר' נחמן מברסלב היא אש בוערת. אמונה יוקדת, התלהבות ושמחה אך גם מרה שחורה, אש של תפילה ואש מחלוקת. מבוא לשיעורים הבאים. 
2 שיעור 1  יראת שמים ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  מהו היחס בין יראת העונש לבין יראת הרוממות - בין "היראה העליונה" לבין "היראה התחתונה"? השיעור עוסק בשיטותיהם של בעל התניא ור' נחמן בשאלה זו, על רקע הבנת השיטות המתארות את התפתחותו הרוחנית של האדם. 
3 שיעור 2  פשיטות- חלק א' ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  הפשיטות והתמימות תופסות מקום חשוב מאוד בתורתו של ר' נחמן. השיעור עוסק בהבנת מושגים אלו על רקע ניתוח חלקו הראשון של ה"מעשה מחכם ותם". נראה, שניתן להתבונן על חסרונות שונים - כמו טפשות, עיוורון וחרשות - באופן המגלה שגלומים בהם יתרונות רבים. 
4 שיעור 3  פשיטות- חלק ב' ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  השיעור עוסק בעקרונות העולים מחלקו השני של ה"מעשה מחכם ותם". מצד אחד, מלכו של עולם מתאווה להתגלות ולמלוך על האדם; אך מצד שני, ההשתהות של האדם ושאיפתו להוכחות לוגיות ושכליות - הן הגורמות לו לשקוע בספיקות ולא להגיע עד הקב"ה. 
5 שיעור 4  פשיטות- חלק ג' ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  יתרון הפשיטות על החכמה ועל החקירה הוא בכך שהיא מביאה את האדם אל למעלה מהמקום ומהזמן, למדרגה שיכולה להכיל את המציאות כולה, מראשית ועד אחרית. השיעור עוסק בהבנה עמוקה של יתרון זה על רקע הסיפור "מעשה בשני ציירים". 
6 שיעור 5  תורת הצמצום ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  כהקדמה לנושא היחס שבין העולם לבוראו בתורתו של ר' נחמן, עוסק השיעור במחלוקת המשולשת שבין הגישה הטרנסנדנטאלית לבין הגישה הפנתאיסטית ולבין תורת הצמצום הקבלית. 
7 שיעור 6  הצמצום אצל ר' נחמן ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  כיצד מתייחס ר' נחמן לתורת הצמצום? האם הצמצום הוא מאורע היסטורי שהתרחש בעבר, או מאורע המתרחש כל הזמן? האם יש מושג של צמצום גם מצדו של האדם? כיצד העיקרון של הצמצום יכול להציל את האדם משקיעה ביאוש? 
8 שיעור 7  ממלא כל עלמין ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  השיעור עוסק במחלוקת הידועה: האם הקב"ה 'סובב כל עלמין', או 'ממלא כל עלמין' - האם הקב"ה הוא חיצוני לעולם, או שהוא אימננטי לו. השיעור סוקר את שיטתם של הרמב"ם ושל שפינוזה. באופן עקרוני, ר' נחמן חשב שהקב"ה הוא אימננטי במציאות, אך שיטתו שונה מהותית משיטתו של שפינוזה. 
9 שיעור 8  הכפירה והספק ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  כיצד מבין ר' נחמן את מושג התשובה לאור תפיסתו האימננטית של האלוקות? כיצד יכולה להתקיים כפירה לאור שיטה זו? מדברי ר' נחמן עולה שהכפירה נובעת מהסתר פנים של הקב"ה. כיצד ניתן לחשוף ולגלות את הקב"ה? האם ניתן לקרוא לקב"ה גם מה'מקומות המטונפים'? 
10 שיעור 9  איה מקום כבודו ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  ישנם מצבים שבהם האדם נופל, אך יכול לעלות בחזרה על ידי דיבורים של קדושה. לעומת זאת, ישנם מצבים שבהם נפילתו של האדם היא כה חזקה, עד שדיבורים של קדושה אינם עוזרים. האם ניתן למצוא את הקב"ה גם במצבים אלו? ר' נחמן טוען שהאדם יכול להתחבר בחזרה לקב"ה אפילו רק באמצעות השאלה של "איה מקום כבודו", בעזרת בחינת המאמר הסתום ובעזרת כוחה של התשובה. 
11 שיעור 10  החלל הפנוי ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  למרות שיטתו של ר' נחמן בדבר האימננציה האלוקית בעולם, הוא דן בהרחבה ב"חלל הפנוי". כיצד ניתן לדבר על היעדר שכינה בתורתו של ר' נחמן? האם יש קשר בין נקודה זו לבין בחינת 'סובב כל עלמין'? מהו הפתרון לאדם שנפל למדרגה זו? 
12 שיעור 11  דיבור א' - יום ליום יביע אומר ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  את דיבורו של הקב"ה אנו מוצאים החל מבריאת העולם. מהי המשמעות של הדיבור האלוקי? האם הוא רק צו או הוראה לעולם, או שיש בו ממשות וקיום? מה הקשר בין משמעות הדיבור לבין תפיסת ר' נחמן על היחס שבין הקב"ה לעולם? האם יש קשר בין גלות השכינה לבין גלות הדיבור? 
13 שיעור 12  דיבור ב' - דיבורים קדושים בלימוד ותפילה ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  ייחודו של האדם על פני הבהמה הוא ב'רוח ממללא' שיש בו. באמצעות הדיבור, האדם מוציא לפועל את החיוּת האלוקית שבו, וכך הופך לפועל ולמשפיע בעולם. כיצד ניתן לקשר את הדיבור האנושי למקורו האלוקי? האם יש קשר בין הדיבור לבין "ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה"? מהי מהותה של התפילה, ומה צריכה להיות הכוונה בתפילה? 
14 שיעור 13  דיבור ג' - דיבור מתוך ביטול ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  כתוצאה מנפילת העולמות ומשבירת הכלים, עולמנו הוא עולם של פירוד, של אותיות נפרדות וסותרות. האדם, בדיבוריו הקדושים, יכול לאסוף את האותיות ולקבצן, וכך לתקן את העולם. אילו מעשים ותכונות נדרשים כדי להגיע למעלה זו? אמונה, שלום וחום, תענית, צדקה וענווה. כך ידבק האדם בבוראו. 
15 שיעור 14  דיבור ד' - 'ויברך אתכם כאשר דבר לכם' ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  מקובל לחשוב שהדיבור הוא ערוץ לקשר בין הפנימיות של האדם לבין העולם החיצוני. לכן, מקובל שאין שום משמעות לדיבור בלי כיסוי, שהאדם אינו מתכוון אליו. לא כך חושב ר' נחמן. לדידו, הדיבור על דברי אמונה וקדושה פועל את פעולתו על האדם גם אם 'אין לדבריו כיסוי'. הדיבור יוצר אווירה שונה מסביב, ומשפיע על התעוררות הלב. הדיבור אינו רק ערוץ של קשר, אלא ביטוי לנוכחות האלוקית שבתוככי האדם. 
16 שיעור 15  שתיקה א' - עבודת ה' בחינת שתיקה ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  ישנם יתרונות רבים לדיבור, שבעזרתו נברא העולם והוא מעניק לו חיוּת. מאידך, יש לדיבור גם כמה חסרונות. אמנם לכל מילה יש תוכן רב, אך היא אינה יכולה להכיל את כל הרעיון שאותו היא מנסה להביע. זהו תפקיד השתיקה והאילמות, אשר במבט ראשון נראים כחסרון. לאמיתו של דבר, שתיקה מתוך אמונה ודבקות בקב"ה היא המעלה הגבוהה יותר. 
17 שיעור 16  שתיקה ב' - דום לה' ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  כאשר אדם שותק מול העולבים בו, מתוך הכרה שאין שום משמעות לכבודו אלא רק לכבוד ה' - הוא מתעלה למדרגה חדשה, הקשורה לספירה העליונה - בחינת כתר, שאי אפשר להגיע אליה. 
18 שיעור 17  שתיקה ג' - 'ואמונתך בלילות' ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  לעיתים, צריך להרפות ולשתוק דווקא כדי להשיג השגה מסוימת. במקום אחר מתייחס ר' נחמן לשתיקתו של חכם הדור מול אור מקיף אובייקטיבי, למרות שהשתיקה אינה מביאה אותו למדרגה נעלית יותר. 
19 שיעור 18  שתיקה ד' - 'שתוק, כך עלה במחשבה לפני' ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  לפעמים שתיקת הצדיק אינה מקדמת אותו. מהי משמעותה של שתיקה זו? השתיקה הזו רצויה כאשר מתעוררות שאלות שמקורן ב'חלל הפנוי'. מטרת השתיקה אינה לעורר שאלות וספקות, למרות שהיא באה כתגובה על שאלה שיש עליה תשובה. 
20 שיעור 19  שבת ויום טוב - שתי בחינות של השגחה ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  עשיית מלאכות על הארץ היא שותפות של האדם עם הקב"ה בבריאה, הן בעליונים והן בתחתונים. האם השגחתו של הקב"ה על האדם והטוב שהוא מעניק לו תלויים רק במעשי האדם, או שקיים חוסר ראשוני, שאינו קשור למעשים האנושיים? מה היחס בין חוקי הטבע לבין הנס? השיעור עוסק בשאלות אלו ובחלוקה בין סוגי ההשגחה השונים - בהבדל שבין קדושת השבת לקדושת יום טוב. 
21 שיעור 20  שבת ויום טוב - מהלך אחד ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  בשבת מתגלה האור עם לבושים, אך למרות זאת - ההתגלות היא הכרחית כדי לחשוף את האור האלוקי שבמציאות. השיעור עוסק בבחינה זו של השבת, ובקשר שבין שבת לפסח לתפילה ולבריאת האישה. 
22 שיעור 21  מחלוקת א' - אש התורה ומֶי המחלוקת ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  לכאורה נראה שבמחלוקת יש מרכיבים שליליים בלבד. לא כן סובר ר' נחמן. ישנם מצבים שלולא המחלוקת לא ניתן היה להשיג השגות מסוימות. המחלוקת נוצרת בשני אופנים: כאשר הצדיק אוצר בקרבו את תורתו, וכאשר כל היצורים האנושיים זועקים ומשוועים למים שיפיחו חיים בנשמותיהם. 
23 שיעור 22  "זומם רשע לצדיק וחורק עליו שיניו, ה' ישחק לו כי ראה כי יבוא יומו" ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  בחלקו הראשון, השיעור סוקר בקצרה את ההבדל שבין כבוד מלכים לבין כבוד ה' ואת הסיבות למחלוקת. בחלקו השני עוסק השיעור במקור נוסף של מחלוקת: רצונם של החולקים, בעומקו של דבר, דווקא להסכים עם הצדיק. דיון זה נעשה על רקע העיסוק בנושא המחשבות הזרות הבאות לאדם באמצע תפילתו. 
24 שיעור 23  מחלוקת ג' - בטל רצונך מפני רצונו ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  כיצד רצוי להתמודד עם המחלוקות ועם הרצונות השליליים? ר' נחמן סובר שצריך לבטל את הרצון הנעלה, וכך גם יתבטלו הרצונות השפלים. מה יעשה אדם שאין לו רצון נעלה? המאמר עוסק בשאלה זו, וכן בסוג שונה של מחלוקת: מחלוקת של צדיקים על צדיקים, שמטרתה היא להציל את הצדיקים המפורסמים מהמקטרגים. 
25 שיעור 24  מחלוקת ד' - מחלוקת שבקדושה ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  האם יש קשר בין המחלוקת שהרשעים חולקים על הצדיק לבין המחלוקת שהצדיקים חולקים עליו? לדעת ר' נחמן, שורש מחלוקת הרשעים נמצא במחלוקת הצדיקים - יש מידה מסוימת של אמת בדבריהם, ולכן צריך לחבר אותה לשורשה כדי להמתיק את הדינים. מהי המחלוקת שבקדושה? ממה היא נובעת, ומי צודק בה? האם ייתכן שאלו ואלו דברי אלוקים חיים? לדעת ר' נחמן, שתי הדעות במחלוקת כזו הן נכונות, כפי שבני ישראל טעמו במן טעמים רבים. 
26 שיעור 25  מחלוקת ה' - המחלוקת והחלל הפנוי ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  מאמר זה עוסק בהיבט נוסף של המחלוקת בשיטתו של ר' נחמן - המחלוקת כתשתית קיומו של העולם, דווקא מתוך ראיית כל הדעות כמכלול. מהו הקשר בין מחלוקת זו לבין החלל הפנוי ושבירת הכלים? כיצד החולקים לשם שמיים מהווים שותפים למעשה הבריאה? 
27 שיעור 26  הניגון(א) - ניגון של צדיקים ושל רשעים ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  ממה יונק הניגון את כוחו? האם יש קשר בין ניגון של רשעים לבין ניגון של צדיקים? מהי הסכנה הטמונה בכוחו של הניגון של הרשעים? כוחו של הניגון הוא בכך שהוא יכול לחבר בין השפע האלוקי לבין האדם, בדומה ללימוד הגמרא על שלל הדעות הקיימות בה. 
28 שיעור 27  הניגון(ב): גילוי החיסרון ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  לעיתים העולם מתנתק מהחיות האלוקית, ותפקידו של הניגון הוא לשוב ולחבר את העולם למקור חיותו. תפקיד זה דומה למהותה של הציצית, המסמלת את הטבע אבל גם את היכולת לרומם אותו. כאשר עם מסויים מיצר לעם ישראל - הרי שיש בו אמת מסוימת הנעדרת מישראל, ועל ידי מציאת הניגון המתאים, המבטא בעומקו את אותה האמת, ניתן להתגבר על הצרה. לא רק מקורו של הניגון הוא בעולמות עליונים, אלא גם יש בו כוח לפעול וליצור במציאות הארצית. 
29 שיעור 28  הניגון(ג): הניגון כבורר את הרוח ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  הדרך להישמר מנפילה מ'טוב עין' ל'רע עין' היא הכוח המדמה. מהו הכוח המדמה? האם יש קשר בין הניגון לבין הכוח המדמה? המאמר עוסק בשאלות אלו ובתפקידה של הנגינה בבניית המלכות בישראל, כפי שהתגלמה ביחסים שבין שאול לדוד. 
30 שיעור 29  הניגון(ד): 'יודע נגן' ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  הניגון יכול להתגבר על התאוות שמקורן בכוח המדמה בשני תנאים: שיהיה ניגון של שמחה, ושהכלי והמנגן יהיו שלמים. מטרת הניגון היא לברור את הרוח הטובה מתוך הרוח הרעה, לדון לכף זכות כל אדם ואדם ולמצוא את הנקודה הטובה והבריאה. זהו בעצם תפקידו של המנהיג. הוא צריך להיות 'יודע נגן' כדי להאיר את הנקודות הטובות בעמו, וכך לחברם למקור חיותם. 
31 שיעור 30  ניגון(ה'): ניגונו של האין-סוף ����� Word ����� html הרב איתמר אלדר  הניגון העליון ביותר הוא ניגונו של האין-סוף, המושר על ידי הצדיק ויכול להעלות גם את האנשים שנפלו לחלל הפנוי, המוקף על ידי האין-סוף. העיסוק בניגון זה נעשה על רקע ניתוח הסיפור 'מעשה ממלך עניו'.