!!
 

    -    -    -        -

   :    
   ":  
   :  
   :

:
    ": 
    :kaluach

:
   
   
   
   
   
   

 

������ ����:

����� 1 ������.

תנך שמואל א

# ���������������
1 פרק יח (1)  דוד בבית שאול ����� Word הרב אמנון בזק  לאחר הקרב בין דוד וגלית מתחיל שאול לגלות עוינות כלפי דוד. מה הם שורשי עוינות זו? האם צדק שאול בחשבו כי שירת הנשים מבטאת הערכה יתרה לדוד? כיצד הפכה העוינות ליראה ולפחד? על שאלות אלו ואחרות ננסה לעמוד בשיעור זה. 

������ ����: