מסכת פסחים

שיעור פתיחה - היחס בין בדיקת חמץ לביטול חמץ 

‎‎

שאלות בקיאות 

1. לפי פירושו של רש"י, לשם מה נועדה בדיקת חמץ?   

2. מהם הקשיים שמעלים התוספות על פירוש זה?

3. מדוע לשיטת התוספות יש צורך בבדיקת חמץ, ובמה שונה חמץ

משאר איסורי הנאה שאינם מצריכים בדיקה?  

שאלות לעיון והעמקה

4. האם הסוברים שבדיקת חמץ הינה מצווה מן התורה, רואים בבדיקת חמץ מצווה

עצמאית, או שמא לשיטתם מדובר בחלק ממכלול רחב יותר (העזרו בפירושו של

הפני יהושע שהובא בשילהי המקורות)? 

5. הסבירו מדוע במקרה שאדם בדק חמץ, ובכל זאת מצא במהלך הפסח חמץ בביתו

הוא לא יעבור על בל יראה ובל ימצא?

מומלץ לענות על השאלות בפורום 'שאלות שבועיות'. אנשים המעוניינים שתשובותיהם ייבדקו ישלחו את תשובותיהם ל: 'שאל את הרב'.