כוונה הנדרשת מהאדם

בתחומים שונים 

‎‎ 

1. מדוע בחרה הגמרא להסביר את הפטור של 'הייתה מונחת לו אבן בחיקו'

משום מלאכת מחשבת לפי הסברו של ר' עקיבא איגר? 

2. האם העובדה שדין מתעסק שייך אף במצוות מוקשה על הבנתו של רבי

עקיבא איגר, לפיה מדובר בפטור מקרבן?

3. מה ההבדל בין נימוקו של הרמב"ם לפטור מגלות לנימוקו של רש"י?  

4. האם יכולה להיות נפקא מינה בין שני ההסברים? 

5. מדוע דווקא בנתכוון לזרוק 4 וזרק 8 נכון תועיל ההצהרה, 'כל מקום

שתרצה תנוח'?

 

מומלץ לענות על השאלות בפורום 'שאלות שבועיות'. אנשים המעוניינים שתשובותיהם ייבדקו ישלחו את תשובותיהם ל: 'שאל את הרב'.