נזקים הנעשים בשיתוף 

 

1. הראב"ד מסביר שאם חיובו של אחד המזיקים הוא משום ממונו, וחיובו של

המזיק האחר הוא משום חיציו, רק זה שחיובו משום חיציו מתחייב בתשלום.

הסבירו מדוע רק מי שחיובו משום חיציו מתחייב בתשלומים, והאחר פטור? 

2. מהו חידושו של התוספות רי"ד בסוגיה?  

3. האם לשיטת הראב"ד נסביר גם בסוגית גמל וחנוני שאין מקום לחייב

את החנווני בתשלומים, אלא אם כן, חיובו משום חיציו (העזרו בשטמ"ק)? 

4. רש"י מסביר בסוגית תרנגול שאין מקום לחייב את קושר הדליל, אלא

רק את בעל התרנגול, האם שיטתו בסוגיה זו קשורה לשיטתו בסוגית חררה?

5. הרמב"ם סבור שרק בעל הגחלת מתחייב בתשלומים באם הוא לא שמר

על הגחלת כראוי, הסבירו מה ההגיון העומד מאחורי פסיקתו! 

 

מומלץ לענות על השאלות בפורום 'שאלות שבועיות'. אנשים המעוניינים שתשובותיהם ייבדקו ישלחו את תשובותיהם ל: 'שאל את הרב'.