אש חלק ב' 

גדי ועבד

1. ר"ת מסביר שהחיוב אודות העבד הוא משום חיציו, ואילו בגדי כלו ליה חיציו

ומתחייב משום ממונו. ר"ת מסביר שאע"פ חל כאן קים ליה בדרבה מיניה, משום

שהכל נעשה באמצעות מעשה אחד. לכאורה דבריו קשים, שהרי אם החיוב משום

ממונו החיוב אינו על המעשה, ומדוע שיחול פה קים ליה בדרבה מיניה?

2. האם הנמוקי יוסף עשוי להסביר את הגמרא באופן אחר? הסבירו!  

חיציו דחרש

3. מהי הגדרת רוח מצויה לשיטת התוספות, ומה סבר בעניין זה התוספות רי"ד?

מסקנת הסוגיה 

4. למסקנה: מה בין ר' יוחנן לבין ריש לקיש, הציגו את השיטות השונות! 

5. מהי פסיקתו של הרמב"ם בסוגיה? 

 

מומלץ לענות על השאלות בפורום 'שאלות שבועיות'. אנשים המעוניינים שתשובותיהם ייבדקו ישלחו את תשובותיהם ל: 'שאל את הרב'.