סוגית אש 

1. מדברי רש"י משתמע ש-'כח אחר מעורב בו', מהווה סיבה לחייב, מדוע שאפיון

זה יהווה סיבה להחמיר ולחייב באש?  

2. מה מחדש לנו דין אשו משום חיציו?

3. מה הסברא לומר שדין אשו משום חיציו קיים דווקא בדיני נזיקין, ולא בשאר

דיני תורה? 

4. האם יש מקום לומר שלאור החידוש אשו משום חיציו, לא יהיה מקום לדין

צרורות באש?  

5. נסו להבין את פסיקת הרמב"ם בסוגית הכלב שנטל חררה? 

מומלץ לענות על השאלות בפורום 'שאלות שבועיות'. אנשים המעוניינים שתשובותיהם ייבדקו ישלחו את תשובותיהם ל: 'שאל את הרב'.