תחילתו בפשיעה וסופו באונס 

1. הסבירו כיצד ניתן לפרש את מחלוקתם של אביי ורבא בגמרא בבבא מציעא? 

2. מדוע אדם מתחייב במקרה של, 'תחילתו בפשיעה וסופו באונס', הרי בסופו של

דבר הנזק אירע באונס? 

3. האם באופן עקרוני ניתן לחלק בין תחילתו בפשיעה ואונס בשומרים ובנזיקין? 

4. מדוע התוספות בסוגייתנו סברו שאם אדם פשע ולא שמר על בהמתו מנזקים

העשויים להעשות כדרכה, יתחייב נזק שלם, אפילו במקרה שהזיקה בשינוי?  

5. כיצד התוספות דחו זאת? 

מומלץ לענות על השאלות בפורום 'שאלות שבועיות'. אנשים המעוניינים שתשובותיהם ייבדקו ישלחו את תשובותיהם ל: 'שאל את הרב'.