זה נהנה וזה לא חסר 

1. האם תשלומי ההנאה שייכים לתחום הנזיקין? 

2. התוספות קבעו שכאשר הניקף בונה את המחיצה הרביעית הוא מתחייב

משום שגילה בדעתו שנוח לו באותן מחיצות, כיצד גילוי דעת שכזה משפיע

על החיוב בתשלומי ההנאה? 

3. בספר אתוון דאורייתא (כלל ג) חקר האם מעילה הינה בזיון הקודש, או

שמא מדובר בגזל. 

בסוגייתנו נחלקו הראשונים בהשוואת מעילה לתשלומי זה נהנה וזה לא חסר

האם ניתן לתלות את מחלוקתם בחקירה הזו? 

4. נסו לחשוב מדוע לשיטת רש"י, עצם הידיעה של הבעלים, תגדיר את המציאות

כמציאות של זה נהנה וזה חסר. 

5. מהי פסיקת ההלכה בסוגיתנו? 

מומלץ לענות על השאלות בפורום 'שאלות שבועיות'. אנשים המעוניינים שתשובותיהם ייבדקו ישלחו את תשובותיהם ל: 'שאל את הרב'.