פטור שן ברשות הרבים 

שאלות בקיאות 

1. מהי הגדרת קופצת לשיטת רש"י, ומה לשיטתו היחס בין שיטת אילפס לשיטת

ר' אושעיא? 

2. מדוע הנימוקי יוסף סבור שנצרך שהבהמה תקפוץ כדי שתתחייב ברשות הרבים?

3. מהו חידושו של הרא"ש בהגדרת רשות הרבים?

4. מהו השינוי בקופצת לדעת הרשב"א?

שאלות להעמקה  

5. הסבירו כיצד העובדה שהבהמה ביצעה את הנזק שלא כדרכה, תורמת להגדרת גב

הבהמה, כרשות הניזק?

6. האם רשות הרבים הינה הגדרה הלכתית, או הגדרה מציאותית, פרטו היטב! 

מומלץ לענות על השאלות בפורום 'שאלות שבועיות'. אנשים המעוניינים שתשובותיהם ייבדקו ישלחו את תשובותיהם ל: 'שאל את הרב'.