סוגית דלי 

שאלות הבנה

1. הסבירו באלו שני אופנים ניתן להבין את שאלת הגמרא, 'והא חבל

משונה הוא'!

2. מהי שיטת התוספות?

3. מהן שתי השאלות שמובאות ברא"ש בשם הראב"ד, וכיצד נראה

 שהכריע?   

שאלות לעיון ולעמקה

4. מהי הכרעת סוגיתנו, האם בתר מעיקרא אזלינן, או בתר

תבר מנא?

5. הראב"ד הקשה על הרמב"ם, שהגמרא הקשתה על גוף

הברייתא, 'והא חבל משונה הוא', ומכאן  שלמסקנה בכדי

להתחייב על שבירת הדלי נזק שלם, יש צורך שגם הנזק

הנעשה לחבל ייעשה כדרכו. לפ"ז מקשה הראב"ד על

הרמב"ם, כיצד הסביר שהנזק הנעשה לחבל יכול להיעשות 

בשינוי. אלא שהראב"ד עצמו (הובא ברא"ש) הסביר שייתכן

שתשובת הגמרא דאזיל מיניה, מיניה, פותרת את בעית השינוי.

לאמור, למרות שהנזק נעשה בשינוי, מתחייבים על שבירת

הדלי נזק שלם, מאחר ואזיל מיניה מיניה. מכאן שהרמב"ם

יכול היה להבין את שאלת הגמרא כמו הרמב"ם,

וכל המחלוקת שלהם היא בתשובתה. ואם כן, מדוע מקשה

הראב"ד על הרמב"ם מכוח שאלת הגמרא?

עיינו בתשובתו של הרב ש"ך לשאלה הזו (אבי עזרי, פרק, הלכה י"ד) 

מומלץ לענות על השאלות בפורום 'שאלות שבועיות'. כמו כן ניתן להפנות שאלות לרב, באמצעות 'שאל את הרב'.