שאלות ותשובות על הדףראה תמונה בגודל מלא

 

בגדרי מצוות תשביתו

 

שאלות בקיאות 

1. בסוגייתנו מוצגת סתירה שבין פסוקים שונים העוסקים בהשבתת חמץ,

הראשונים השונים, נחלקו האם אכן קיימת סתירה בין הפסוקים. לשיטת

רש"י ישנה סתירה בין הפסוקים, מהו הקושי שלדעתו גורם לסתירה בין

הפסוקים?  

2. תוספות רבנו פרץ, מחדש חידוש, לפי אותו חידוש אין קושי בפסוק, וממילא

לא קיימת סתירה בפסוקים, מהו חידושו של רבנו פרץ? 

3. התוספות אינם מקבלים את פירושו של רש"י בסוגיה, לשיטתם אין סתירה בין

הפסוקים, אלא ישנו ייתור. מדוע הסתייגו התוספות מפירושו של רש"י?  

שאלות לעיון והעמקה

4. מה ניתן ללמוד מכך שהתוספות בחרו להשוות את מצוות ביעור חמץ ל'נותר'?

5. המנחת חינוך הציג חקירה בדין 'תשביתו', כיצד מחלוקתם של רש"י ותוספות

משתלבת באותה חקירה? 

        זכרו! ביום רביעי בשעה 20:30, יועבר השיעור בשידור חי, לינק יישלח לכתובת המייל שלכם

במהלך השבוע הקרוב.

מומלץ לענות על השאלות בפורום 'שאלות שבועיות'. אנשים המעוניינים שתשובותיהם ייבדקו ישלחו את תשובותיהם ל: 'שאל את הרב'.