בית המדרש הוירטואלי
  ע"ש ישראל קושיצקי ז"ל

חפש  

 

תורת חיים. המרכז ללימוד גמרא

שיעורים מוקלטים

בבא מציעא

שיעור 01: יחלוקו (דף ב.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 02: מיגו (דף ב.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 03: עד אחד המסייע (דף ב:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 04: איכא ודאי רמאי (דף ג.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 05: מיגו לאפטורי משבועה (דף ג.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 06: גלגול שבועה (דף ד.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 07: הילך (דף ד.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 08: סלעין דינרין (דף ד:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 09: ההוא רעייא (דף ה.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 10: חשוד אממונא חשוד אשבועתא (דף ה:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 11: תקף אחד בפנינו (דף ו.) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 12: תקפו כהן (דף ו:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 13: אי אפשר להוציאו בדיינים (דף ז.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 14: עד מקום שידו מגעת (דף ז.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 15: רוכב ומנהיג (דף ח:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 16: גמל וחמור (דף ט.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 17: בהמה לקנות כלים שעליה (דף ט:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 18: המגביה מציאה לחבירו (דף ט:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 19: מגביה מציאה והנחת עירוב (דף י.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 20: ד' אמות (דף י.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 21: אין שליח לדבר עבירה (דף י:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 22: חצר - עומד בצד (דף יא.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
בבא מציעא 23: קנין חצר - דעת אחרת מקנה (דף יא:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד

כתובות

שיעור 02: הגיע הזמן (דף ב.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 03: אונס (דף ב:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד (חסר 4 דקות בהתחלה)
שיעור 04: אפקעינהו (דף ג.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 05: אונס שרי (דף ג:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 06: אבילות (דף ד.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 07: בועל תחילה בשבת (דף ה:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 08: מתוך (דף ז.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 09: ברכת חתנים (דף ז:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 10: שוויא אנפשך חתיכה דאיסורא (דף ט.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 11: רוב וספק ספיקא (דף ט.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 12: רוב וספק ספיקא חלק ב (דף ט:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 13: מוחזק בכתובה (דף ט:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 14: גר קטן (דף יא.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 15: מנה ומאתיים (דף יא:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 16: ברי ושמא ומיגו (דף יב:) השיעור לא התקיים. אתכם הסליחה.
שיעור 17: ראוה מדברת (דף יג.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 18: ארוס וארוסה (דף יג:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד

קידושין

שיעור 03: שוה כסף (דף ב.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 04: חליפין (דף ג.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 05: קידושי קטנה (דף ג:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 06: קידושי קטנה (דף ד.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 07: חופה (דף ה.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 09: קידושין במלווה (דף ו:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 10: מדין ערב (דף ז.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 11: השיעור לא התקיים. אתכם הסליחה.
שיעור 12: חצייך מקודשת (דף ז:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 13: משכון (דף ח:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 14: תנם ע"ג סלע (דף ח:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 15: שטר (דף ט.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 18: שליחות (דף מא.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 19: עכו"ם ועבד (דף מא:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 20: זכין (דף מב.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 21: אין שליח לדבר עבירה (דף מב:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 22: אין שליח לדבר עבירה 2 (דף מג.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 23: שליח נעשה עד (דף מג.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 24: נערה (דף מג:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 25: נערה ושליחות (דף מד.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד

בבא בתרא

שיעור 01: סדר נחלות (דף קח.-קח:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 02: משפחת אם (דף ק"ט:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 03: ירושת בעל (דף קי"א:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 04: משמוש (דף קט"ו.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד

בבא קמא

שיעור 01: שמירה מעולה ושמירה פחותה (דף נה:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 02: פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים (דף נה:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות)  
שיעור 03: גזלן ומעמיד (דף נו:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 04: שומר נכנס תחת הבעלים (דף נו: - מה.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 05: שומר שמסר לשומר (דף נו:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 06: שומר אבידה (דף נז.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 07: מבריח ארי (דף נח.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 08: שומא על גבי שדה (דף נח:-נט:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 09: אש (דף נט:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות)
שיעור 10: מציל עצמו בממון חבירו (דף ס:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות)
שיעור 11: מחסומים באש (דף סא.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 13: פרק החובל - עין תחת עין (דף פג:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 14: פרק החובל - צער (דף פד:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 15: פרק החובל - ריפוי (דף פה.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 16: פרק החובל - שבת (דף פה:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 17: פרק החובל - שבת חלק ב (דף פה:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 18: פרק החובל - בושת (דף פו.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 19: פרק החובל - עבד (דף פו.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 20: פרק החובל - בת קטנה (דף פז. - פז:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 21: פרק החובל - בושת בעבד (דף פח.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות)
שיעור 22: פרק החובל - קנין פירות וקנין הגוף (דף פח:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 23: פרק החובל - קנין פירות וקנין הגוף חלק ב (דף פט:-צ.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 27: פרק החובל - חובל בעצמו (דף צא:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 28: פרק החובל - עשרה זהובים (דף צא:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד

ברכות

שיעור 01: זמן קריאת שמע של ערבית (דף ב.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 02: קדיש (דף ג.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 03: סמיכות גאולה לתפילה (דף ד:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 04: זמן קריאת שמע בשחרית (דף ח:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 05: תפילת ותיקין (דף ט:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 06: ברכות ק"ש (דף י:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 07: העוסק במצוה פטור מן המצוה (דף י"א.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 08: ברכה קצרה וארוכה (דף י"א.) אין הקלטה
שיעור 09: ברכות התורה (דף י"א:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 10: פתח בחמרא וסיים בשיכרא (דף י"ב.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות)
שיעור 11: המלך הקדוש (דף י"ב:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד

גיטין

שיעור 01: קידושי חוץ (דף פב.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 02: חוץ בקידושין (דף פ"ב:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 03: ארבעה זקנים (דף פ"ג.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 04: שלא תשתי יין (דף פ"ג:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 05: ע"מ שתבעלי לפלוני (דף פ"ד.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות)
שיעור 06: נוטלה הימנה (דף פד:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 07: חוץ מאביך (דף פה.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 08: גופו של גט (דף פ"ה.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 09: כתב ידו (דף פ"ו.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות)
שיעור 10: עדי חתימה כרתי (דף פ"ו:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 12: גט מעושה (דף פ"ח:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות)  
שיעור 13: עילת גט (דף צ.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 15: כתב ע"ג כתב (דף י"ט.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 16: מקרעין וכתב בלוע (דף י"ט:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 17: לשמה בגט וסוטה (דף כ.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 18: חק תוכות ומוקף גויל (דף כ') הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 19: בעלות הבעל על הגט (דף כ) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 20: קנין חצר בגט (דף כ.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 21: מחוסר קציצה ומחובר (דף כ"א:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 23: הכל כשרים לכתוב את הגט (דף כ"ב:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 24: הכל כשרים להביא את הגט (דף כ"ג.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 25: לא חזרה שליחות אצל הבעל (דף כ"ד.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד

פסחים

שיעור 05: בל יראה ובל ימצא (דף ה:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות)
השיעור מתחיל בדקה ה-42
MP3 אודיו בלבד
שיעור 06: ייחד לו בית (דף ו.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות)
שיעור 07: הבודק צריך שיבטל (דף ו:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 08: בירכות המצוה (דף ז:)
שיעור 09: אין ספק מוציא מידי ודאי (דף ט.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 10: תשע ציבורין (דף ט:) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד
שיעור 11: אין ביעור חמץ אלא שריפה (דף י"ב:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 12: ערב פסח שחל להיות בשבת (דף י"ג.) הקלטה מלאה (כולל וידאו ושאלות) MP3 אודיו בלבד