!!
 
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

עולם הברכות

קריאת שמע

כידוע, התורה מצווה לקרות קריאת שמע "בשכבך ובקומך". בגמרא בברכות ובסוטה אנו מוצאים דרשות שונות לפסוק זה.

הגמרא בסוטה לומדת כי חובה לקרות את שמע פעמיים ביום. ע"פ הסוגיה שם, קריאת כל שלוש הפרשיות של קריאת שמע ("שמע ישראל" + "ואהבת", "והיה אם שמוע" ופרשת ציצית) היא מצווה מן התורה (וכך כתב התוס' רא"ש). לעומת זאת, מהגמרא בברכות עולה כי מן התורה קיימת חובה לקרות פרשיות פעמיים ביום, וחכמים הם אלו שתיקנו שפרשיות אלו יהיו שלוש הפרשיות של קריאת שמע (וכך כתבו תלמידי רבנו יונה בברכות ובעל ה"שאגת אריה"). לכל השיטות, קריאת הפסוק הראשון - "שמע ישראל ה' א-לוהינו ה' אחד" - היא מדאורייתא, והיא חובה גם כיוון שהיא מהווה קיום של המצווה לקבל עול מלכות שמיים.

להלכה, רוב הפוסקים כתבו שקריאת הפרשייה הראשונה כולה - מ"שמע" ועד סוף "ואהבת" - היא חובה מן התורה.

הגמרא בברכות מביאה את מחלוקת רבי אלעזר ורבי יהודה, האם מי שמסופק אם קרא קריאת שמע צריך לחזור ולקוראה. להלכה, השו"ע (סימן ס"ז) פוסק כר' אלעזר, שמי שמסופק - חוזר וקורא. זאת בניגוד לברכות קריאת שמע, שמי שברור לו שקרא קריאת שמע ומסופק רק אם בירך עליה - לא יחזור ויברך, שכן הברכות הן רק חובה מדרבנן.

ר' אביעד ברטוב