!!
 
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

דף יומיומי

דף סט – מקום הקריאה בתורה

בסוגייתנו נחלקו רב חסדא ורבי אליעזר בן יעקב, היכן נעשתה הקריאה בתורה – האם בעזרת הנשים או בהר הבית:

וכהן גדול עומד. מכלל שהוא יושב? והא אנן תנן: אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, שנאמר ויבא המלך דוד וישב לפני ה'! - כדאמר רב חסדא: בעזרת נשים, הכא נמי - בעזרת נשים. והיכא איתמר דרב חסדא - אהא. מיתיבי דתניא: היכן קורין בו - בעזרה, רבי אליעזר בן יעקב אומר: בהר הבית, שנאמר ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים. ואמר רב חסדא - בעזרת נשים.

הרמב"ם פסק (וכן דעת רוב הראשונים) שהקריאה נעשתה בעזרת הנשים:

כיון שהגיע שעיר למדבר יצא כהן גדול לעזרת הנשים לקרות בתורה (רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ג הלכה ח).

על אף שזו היא פשטות דברי הגמרא בהסבר המשנה, וכך גם כתבו רוב הראשונים, בגמרא לא נאמר מדוע הקריאה צריכה להיעשות דווקא בעזרת הנשים. שאלה זו עולה מתוך מבנה הטיעון המצוי בסוגיה - מכך שהגמרא מוכיחה שהקריאה צריכה להיעשות בעזרת הנשים משום שהכהן הגדול יושב שם, נראה היה שצריכה היות סיבה עקרונית לקריאה במקום זה.

רבי מנחם המאירי ורבי יום טוב ליפמן הלר, כתבו שזו באמת הסיבה – בכדי שהכהן הגדול יוכל לשבת ולנוח עד שתגיע הודעה על הגעת השעיר למדבר. אולם, הקושי בהסבר זה הוא שלא רק שאסור לכהן להתחיל בעבודה אחרת עד קבלת ההודעה (כפי דעת רש"י) אלא שלדעת רבי חיים סולובייצ'יק (סימן נז), אסור לכהן לצאת ולקרוא עד השלמת השילוח; עניין זה ניתן להוכיח מדברי הרמב"ם (הלכות עבודת יום הכיפורים פ"ג, הלכה ח)

כיון שהגיע שעיר למדבר יצא כהן גדול לעזרת הנשים לקרות בתורה

יתכן להציע הסבר פשוט לסוגיה זו, בחירת עזרת הנשים הינה פרקטית – מקום זה מאפשר לקהל רב להיות נוכח ולשמוע את הקריאה.

הרב ירון בן צבי