mysql_error
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

דף יומיומי

יומא דף כב – גברא דמריה סייעיה

בעניין חטאי שאול וחטאי דוד נאמר בגמרא שבסוגייתנו:

כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה; שאול באחת - ועלתה לו, דוד בשתים - ולא עלתה לו.

בפשט הדברים, נראה שהקטע המצוטט לעיל סבור שיש 'למעלה' משוא פנים. ההסבר המוכר לסברא מפתיעה זו הוא ששאול נענש משום שחטאיו שייכים לתפקידו כמלך, ואילו חטאיו של דוד לא היו קשורים למלוכה. יחד עם זאת, מפשט לשון הגמרא 'גברא דמריה סייעיה', לא משמע כן.

נראה לפרש בדרך אחרת, דוד הודה על חטאיו ואף קיבל על עצמו ייסורים בכדי להתכפר, ולכן סייעו לו מן השמים לשוב בתשובה שלמה – כפי שאנו למדים (להלן דף לח ע"ב) ש'הבא ליטהר מסייעין אותו' מן השמיים. אולם בשאול לא מצאנו שהודה על חטאו ושב בתשובה שלמה או שקיבל עליו ייסורים, לכן קיבל הוא את מלא העונש.

רבי מנחם המאירי מציע הסבר שונה בתכלית – לדבריו, משום שהמלכות נועדה להיות משבט יהודה, לכן שאול שקיבל את המלוכה רק באופן זמני, בשל חטא אחד הוסר מתפקידו.

הרב ירון בן צבי