!!
 
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:

זמני השבת:
    הד"נ: 
    יציאה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

דף יומיומי

פסחים דף נ"ג, הדלקת הנר בערב יום הכיפורים

המשנה בדף נ"ג עמוד ב' מזכירה חילוק מנהגים בעניין הדלקת נרות בערב יום הכיפורים. בגמרא מבואר, שאין מחלוקת עקרונית בין המנהגים, לכולי עלמא המטרה המרכזית שלהם היא להקפיד באיסור תשמיש המיטה בליל יום הכיפורים. אמנם, בתלמוד הירושלמי העירו:

"מקום שנהגו להדליק משובח ממקום שנהגו שלא להדליק".

מכוח דברי הירושלמי הללו הכריעו הראשונים כי ראוי להדליק את הנר בערב יום הכיפורים. עם זאת, בראשונים נתגלעה מחלוקת נרחבת בעניין הברכה על הדלקה זו. המרדכי בסוגייתנו (סימן תר"ט) כתב:

"דאמרינן מקום שנהגו להדליק ידליק אלמא אינו חושש אלא למנהג, אם כן משום מנהג אין מברכין אשר קדשנו במצותיו וצונו".

לדעת המרדכי, אילו היתה הלכה מחייבת להדליק את הנר, לא היו בכך חילוקי מנהגים. חילוק המנהגים מעיד על כך שאין זה חיוב גמור, וממילא אין לברך על כך.

לעומת המרדכי, כתב הרא"ש ביומא (ח', כ"ז):

"ויראה שיש לברך על הדלקת הנר כמו בשבת משום שלום בית".

דומה, שהרא"ש חושף את טעם ההלכה שבירושלמי. לאמור - המנהג להדליק משובח, משום שהוא מוסיף לשלום בית. ובכן, כדרך שמדליקים את הנר ומברכים על ההדלקה בשבת, כך יש לנהוג ביום הכיפורים.

הלכה זו משקפת את אופיו הייחודי של יום הכיפורים. מחד גיסא, מדובר על יום חתימת הדין, ואימת הדין ניכרת בכל. מאידך גיסא, יום הכיפורים הוא יום-טוב. אמנם, הוא אסור באכילה ובשתייה, אך עודנו נושא אופי ייחודי ומקודש, הדורש גם הקפדה בשלום בית.

הלכה למעשה, כתב השולחן ערוך (אורח חיים, תר"י ב') "יש מי שאומר שמברך על הדלקת נר יום הכיפורים". לשון זו איננה פסקנית, אם כי השולחן ערוך איננו מזכיר דעה חולקת. הרמ"א מוסיף שהמנהג לברך על ההדלקה, והגר"ע יוסף (שו"ת יחווה דעת, חלק ג' סימן מ"ה) הוכיח באריכות שכך ראוי שינהגו גם הספרדים. אמנם, כלל גדול בהלכה שאין מברכים על מנהג, ואולם היות והרא"ש פסק לברך, והוא עמוד ההוראה של רוב פסקי הספרדים, יש לקבל את דבריו, ולברך על ההדלקה הנחוצה משום שלום בית.

יום הכיפורים הבא עלינו לטובה יחול, בעזרת ה', בשבת קודש. כפי שראינו לעיל, המרדכי בפסחים פסק שלא לברך על ההדלקה. עם זאת, בפסקיו למסכת יומא (סימן תשכ"ח) קבע, שאם יום הכיפורים חל בשבת, יש לברך על ההדלקה, ולהזכיר בברכה את יום הכיפורים והשבת גם יחד. גם פסק זה אינו מוסכם לכולי עלמא, שכן היו מי שכתבו (ראה בתשובת הגר"ע יוסף הנ"ל) שהדלקת נרות שבת מהווה חלק מעונג שבת בסעודה, והיות שביום הכיפורים אין סועדים, אין מברכים על ההדלקה. עם זאת, כבר הזכרנו לעיל שהמנהג הפשוט לברך על הדלקת הנר בערב יום הכיפורים, ועל אחת כמה וכמה כאשר יום הכיפורים חל בשבת, שכן בזה אף המרדכי מודה.

הרב אביהוד שורץ