!!
 
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:

זמני השבת:
    הד"נ: 
    יציאה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

דף יומיומי

שבת דף קמג – שימוש בפת

בסוגייתנו נאמר בנוגע להנהגתו של שמואל שהשתמש בפת לצורך אחר מלבד אכילה (טלטול גרעיני תמרים בשבת):

"דאמר שמואל: עושה אדם כל צרכו בפת".

מותר להשתמש בפת לצרכים אחרים מלבד אכילה ואין בכך משום בזיון לפת. במסכת ברכות (דף נ עמוד ב) נאמר ששמואל סובר כדעת רבי אליעזר, ואילו חכמים חולקים ואוסרים*. אולם, במסכת שבת לעיל (דף נ עמוד ב) אנו למדים ששמואל סובר שהימוש בפת מותר רק אם אין היא נפסדת בכך (שמניח עליה את גרעיני התמרים וכיוצ"ב). לפי דברי הגמרא הנ"ל ניתן לומר שגם לדבריו, כמו לדברי חכמים, מותר להשתמש בפת לשימוש אחר רק אם אין הפת נפסדת והם מסכימים שיש לאסור שימוש שבו הפת נפסדת.**

הריטב"א כתב שיש מחלוקת בין הסוגיה בשבת לסוגיה בברכות. יתכן לתרץ את הגמרא שאומרת ששמואל כדעת רבי אליעזר בכך ששמואל סובר כמו רבי אליעזר אבל לא בדיוק כמותו; רבי אליעזר סובר שגם אם הפת נפסדת לחלוטין מותר להשתמש בה ואילו שמואל סובר שמותר להשתמש בפת רק אם אין היא נפסדת בכך (כמו בגמרא בשבת).

הרב ירון בן צבי

___________________________________

* נפסק להלכה כחכמים: עושה אדם צרכיו בפת והני מילי דלא ממאיס ביה (שולחן ערוך אורח חיים קעא).

** אפשרות נוספת לומר שבאמת יש מחלוקת בין הגמרא בשבת לגמרא בברכות.