mysql_error
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

דף יומיומי

שבת דף צג – מסייע אין בו ממש

מהאמור בעניין חטאת 'בעשתה' (ויקרא ד, כז) למדים שרק יחיד העושה עבירה מתחייב ולא שניים שעשאוה*. הגמרא בסוגייתנו עוסקת באדם שיכול היה לעשות את כל מלאכת ההוצאה לבד וסייע לו אדם אחר שלא יכול היה לעשות את כל המלאכה בעצמו:

"אמר מר: זה יכול וזה אינו יכול - דברי הכל חייב. הי מנייהו מיחייב? אמר רב חסדא: זה שיכול. דאי זה, שאינו יכול - מאי קא עביד? - אמר ליה רב המנונא: דקא מסייע בהדיה! - אמר ליה: מסייע אין בו ממש".

כלומר, מי שאינו יכול לבצע את הפעולה לבד ולמעשה הוא רק מסייע לזה שיכול לבצע את הפעולה לבד לא נחשב כמי שלקח חלק בביצוע הפעולה ולכן הוא פטור. מכך אנו למדים שכאשר שניים עשו פעולה ביחד, ושכל אחד יכול היה לבצע את הפעולה בעצמו, השניים פטורים משום שכל אחד הוא מסייע של השני ו'אין בו ממש'.

בין הראיות שהגמרא מביאה לדין של מסייע, נאמר בגמרא:

"אמר רב אשי: אף אנן נמי תנינא, רבי אליעזר אומר: רגלו אחת על הכלי ורגלו אחת על הרצפה, רגלו אחת על האבן ורגלו אחת על הרצפה; רואין, כל שאילו ינטל הכלי ותינטל האבן יכול לעמוד על רגלו אחת - עבודתו כשרה, ואם לאו - עבודתו פסולה. ואמאי? הא קא מסייע בהדי הדדי! לאו משום דאמרינן מסייע אין בו ממש?"

במידה ודבר מה חוצץ בין הכהן לרצפת המקדש בשעת עבודתו, העבודה פסולה. מהגמרא בזבחים אנו למדים שבאופן עקרוני הכהן יכול לעמוד על רגל אחת ולעבוד.** לכן, אם הכהן עומד עם רגל אחת על חוצץ ורגל אחת על הרצפה באופן שגופו נשען על רגל זו עבודתו כשרה, משום שמסייע אין בו ממש. על פניו, מסברה היה נראה לומר שבמידה והכהן עומד כך שהוא נשען על שתי רגליו באופן שווה העבודה תהיה פסולה, אולם רבי יהודה אריה ליב אלתר (שפת אמת) כתב שעבודתו תהיה כשרה משום שהוא יכול לעמוד רק על רגל אחת מבלי להזדקק לרגל השניה.

הרב ירון בן צבי

______________________________________________________

* על אף שאיסור תורה אין (כשם שהדין בשאר איסורי תורה הוא שיש פטור כששניים עשו פעולה ביחד, ע"פ הריטב"א מסכתת קידושין מג, א), מכל מקום הדבר אסור מדרבנן (חיי אדם ט, ט).

** רבי דוד הכהן רפופורט (מקדש דוד קדשים סימן טו) כתב שאין הבדל בין אם עומד על רגל ימין או על רגל שמאל: "זה שכתב רש"י ז"ל דבעינן ג"כ עמידה בימין, נראה דאין זה דין ימין ממש, רק כל שאין עיקר עמידתו בימין אין עמידתו כעמידת שאר בנ"א וממילא אין דרך שירות בכך, וראיה לזה מהא דאמרינן בזבחים (כ"ד א) רגלו אחת על האבן ורגלו אחת על הרצפה רואין אילו ינטל האבן ויכול לעמוד על רגלו אחת ועבד עבודתו כשרה, ולא מחלקינן בין עומד על הרצפה ברגלו הימנית או ברגל שמאל, וא"כ נהי דתנטל הכלי יכול לעמוד על רגלו אחת הא עמידתו על הרצפה ברגל שמאל, ומוכח דעמידה ברגל שמאל אינו פוסל, רק בעומד בב' רגליו והוא איטר גרע טפי שדרך בנ"א כשעומדים על ב' רגליהם עיקר עמידתן בימין נמצא שאין עמידתו כשאר בנ"א ".