!!
 
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:

זמני השבת:
    הד"נ: 
    יציאה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

דף יומיומי

נידה דף ל – טבילה בזמנה

הגמרא (כט עמוד ב – ל עמוד א) דנה באריכות במקרה סבוך של אישה שהתערבו בה כמה ספיקות של טומאת לידה ונדה וזיבה. הבסיס לדיון של הגמרא הוא הברייתא שבה הובאה מחלוקת תנאים: לדעת בית הלל ובית שמאי צריכה האישה לטבול בין 35 ל-95 טבילות, בכל זמן שבו יש צד לומר שהיא יכולה להיטהר מטומאתה, ואילו לדעת רבי יוסי ברבי יהודה האישה טובלת רק ביום שבו היא נטהרת בוודאות ולטבילתה תהיה משמעות הלכתית של היתר לבעלה. הגמרא (ל עמוד א) תולה מחלוקת זו בשאלה עקרונית ביחס לדין הטבילה:

"ושמע מינה - טבילה בזמנה מצוה.
ורבי יוסי בר' יהודה אומר: דיה לטבילה באחרונה, ולא אמרינן טבילה בזמנה מצוה".

כלומר, דעת ב"ה וב"ש היא שיש מצווה לטבול בזמן הראשון שבו הדבר אפשרי, ואילו לדעת רבי יוסי אין ערך בטבילה בזמנה וממילא אין סיבה לטבול כל עוד לא יצא מידי כל ספקות טומאתה.

מהי משמעות הקביעה ש"טבילה בזמנה מצווה"? נראה שניתן להציע שתי תשובות לשאלה זו:

א. ישנה מצווה חיובית וממוקדת לטבול בזמן שאותו נקבה התורה, כפי שלמד רש"י (יומא ח עמוד א) מן הפסוק "וחטאו ביום השביעי"- היינו שיש מצווה להיטהר דווקא ביום השביעי.

ב. עצם מציאות הטומראה מהווה פגם באדם(ואולי גם בכלים, עי' מהרש"א שבת קיא עמוד א) ועל כן יש מצווה להיטהר מן הטומאה בהקדם האפשרי.

אנו ננסה לבחון את חקירתנו תוך דיון בפסיקת ההלכה בעניין. לשאלה האם טבילה בזמנה מצווה ישנן כמה השלכות הלכתיות. כך למשל, רבים מן הפוסקים תלו את שאלת ההיתר לטבול בליל שבת בשאלה האם טבילה בזמנה מוגדרת כמצווה (בית יוסף יו"ד קצז, א). להלכה, נחלקו הראשונים כיצד לפסוק, ובדברי התוספות (כאן ד"ה ושמע ובמקומות נוספים) ניתן למצוא את דעת ר"ח שטבילה בזמנה מצווה לעומת דעת רבינו תם שטבילה בזמנה אינה מצווה.

שאלה חשובה הנוגעת לפסיקה הלכה למעשה היא שאלת הטבילה בזמננו. אנו נוהגים על פי חומרת רבי זירא להחשיב כל נדה כספק זבה, מה שגורם לכך שבאופן טבעי הטבילה נדחית מזמנה המקורי (שהוא בסוף היום השביעי מתחילת הדימום). משום כך כתבו התוספות (ביצה יח: ד"ה כל) שבזמננו לכל הדעות אין טבילה בזמנה מצווה. אמנם דעת הטור (יו"ד קצז, א) היא שגם בזמננו יש מצווה לטבול מיד לאחר שכלו ימי ספירתה.

נראה שמחלוקת זו תלויה בחקירתנו הנ"ל: לדעת התוספות יש מצווה חיובית לטבול בזמן המדויק של סוף הטומאה, וממילא כאשר אין עושים זאת פוקעת המצווה. לעומת זאת, דעת הטור היא שיש מצווה להיטהר בהקדם האפשרי, וממילא מצווה זו קיימת גם אם (מחמת תקנת חז"ל) לא טבלה בסוף היום השביעי.

ניתן להביא חיזוק לניתוח זה מכך שהטור הזכיר בדבריו את דברי הירושלמי (נדה ב, ד): "זאת אומרת שאסור לאשה לשהות בטומאתה". מלשון הירושלמי ניתן לדייק שאין מצווה חיובית לטבול אלא חובה להיפטר מן הטומאה בהקדם האפשרי.

[שוב ראיתי שכבר עמד הגר"א (יו"ד קצז ס"ק ג) על הפער שבין לשון הירושלמי ובין לשון הבבלי, ועי' בשו"ת משנה הלכות ח"ט סי' קעט].

הרב אברהם סתיו