!!
 
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:

זמני השבת:
    הד"נ: 
    יציאה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

דף יומיומי

בכורות דף יז – אי אפשר לצמצם

ישנו דיון כללי האם ישנה אפשרות לקבוע ששני אירועים קרו בזמן אחד בדיוק. בין אם חכמים מסכימים עם רבי יוסי הגלילי שיש בידי האדם אפשרות לקבוע זאת ובין אם נחלקו גם בשאלה זו (ראה בעיון של מחר ), בסוגייתנו נחלקו רבי יוסי וחכמים האם אפשר לצמצם או אי אפשר לצמצם. כלומר, האם ניתן לברר ששני וולדות נולדו בדיוק באותו הרגע:

"רחל שלא בכרה וילדה שני זכרים ויצאו שני ראשיהן כאחד רבי יוסי הגלילי אומר שניהם לכהן שנאמר הזכרים לה' וחכמים אומרים אי אפשר לצמצם אלא אחד לו ואחד לכהן"

רבי יוסי הגלילי למד מהריבוי במילה 'הזכרים' (שמות יג, יב) שישנה מציאות בה שני זכרים ינתנו לכהן. מציאות זו מחייבת מצב בו שני הזכרים נולדים כאחד, לכן, לדעתו, יש באפשרותנו לצמצם. לעומתו, חכמים סוברים שאי אפשר לסמוך על יכולת ההבחנה שלנו ולקבוע שאכן שני הוולדות יצאו מהרחם בו זמנית, ולא למדים מהפסוק ששני הוולדות מתקדשים בקדושת בכור. לדעת חכמים ניתן להסביר את ריבוי 'הזכרים' בפסוק כהתייחסות כללית אל הוולדות שמתקדשים בקדושת בכור.

נותר לנו לברר האם דברי חכמים נובעים מכך שבמציאות אין אפשרות ששני הוולדות ייולדו כאחד, או שאין ביכולתנו, כבני אדם, לדעת זאת בוודאות?

בעלי התוספות בסוגייתנו כותבים שהסיבה היא שאין ביד אדם לדעת. אולם, מדברי הרמב"ם (פירוש המשנה בכורות ב, ו) משמע שאין אפשרות מציאותית של לידה בבת אחת:

"כוונתם שאי אפשר שייצאו שני ראשים כאחת אלא יקדם האחד."

באופן דומה כתב גם רש"י:

"א"א לצמצם - שיצאו שני ראשיהן כאחד אלא האחד יצא תחלה ולא ידעינן הי ניהו"

מדבריו נראה לומר שאין הכוונה שהמציאות עצמה אינה אפשרית, אלא שמדובר במציאות רחוקה מאוד שלא מחשיבים אפילו כספק. יתכן לומר שזו גם כוונת הרמב"ם.

נראה כי אין עוררין שאין בידינו אפשרות ממשית למדוד בצורה וודאית ומוחלטת את יציאת הוולדות. על כן יש לומר שהמחלוקת היא האם במציאות הלכתית אנו הולכים על פי מה שבכוחנו לעשות (אם אנו חושבים ששני הוולדות נולדו יחד שניהם יהיו לכהן), או שהיות ואין אנו יכולים לדעת בוודאות מוחלטת שהולדות נולדו ביחד אין הקדושה חלה על שני הוולדות.

להבנה זו, שבהלכה אנו הולכים על פי הכלים שברשותנו ולא מחויבים לאמצעי מדידה מוחלטים, יש השלכות רבות בנושאים הלכתיים שונים כגון ריבוע התפילין, חיפוש חרקים באוכל, מראות דמים ועוד.

הרב ירון בן צבי