mysql_error
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

דף יומיומי

חולין דף קלט – פתיחה לפרק שילוח הקן

בדף קלח פתחנו בלימוד פרק שנים עשר, פרק זה עוסק בפרשת שילוח הקן. הציווי עצמו נאמר בתורה בפרשת כי תצא (דברים כב, ו-ז):

"כִּי יִקָּרֵא קַן צִפּוֹר לְפָנֶיךָ בַּדֶּרֶךְ בְּכָל עֵץ אוֹ עַל הָאָרֶץ אֶפְרֹחִים אוֹ בֵיצִים וְהָאֵם רֹבֶצֶת עַל הָאֶפְרֹחִים אוֹ עַל הַבֵּיצִים לֹא תִקַּח הָאֵם עַל הַבָּנִים:שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם וְאֶת הַבָּנִים תִּקַּח לָךְ לְמַעַן יִיטַב לָךְ וְהַאֲרַכְתָּ יָמִים:"

הטעמים העיקריים שנזכרו למצוות שילוח הקן הם:

א. לחזק בליבנו את מידת הרחמנות, שלא ניטול את האם מעל גוזליה, אלא קודם נשלחנה לחופשי, ורק לאחר שתתרחק מן הקן, ניטול את גוזליה. (רמב"ן דברים כב, ו; חינוך תקמה).

ב. לנטוע בלבנו יחס עמוק של כבוד לשימור החי. היסוד החשוב ביותר לקיום מיני החי שבעולם הוא היכולת שלהם לגדל את הדור הבא. לשם כך ברא הקב"ה כל מין ומין עם תכונות שנועדו להבטיח את קיומו של הדור הבא. בתכונה הטבעית בגינה שומרת הציפור על גוזליה או ביציה ישנו ביטוי עמוק של דאגה ומסירות לגידול הדורות. ואין ראוי שננצל את תכונתה הטבעית של האם, שהיא מגנה על גוזליה, כדי להצליח לצודה.

על פי הטעמים הללו, אפשר להבין את השכר שהבטיחה התורה למי שמשלח הקן, שנאמר "למען ייטב לך והארכת ימים", שכל הדבק במידותיו של הקב"ה ומרחם על מיני החי, יזכה לחיים טובים וארוכים.

מלבד הדיון בהבנת מצוות הלא תעשה (האם האיסור הוא לקיחת האם כשהיא רובצת על הביצים או שהאיסור הוא לקחת את האם והבנים יחד), המפרשים דנים במהות מצוות העשה. דיון זה נסוב סביב השאלה האם שילוח הקן היא מצווה שראוי להשתדל לקיימה, או שיש לקיימה רק כאשר אדם חפץ בגוזלים או בביצים, והאם רובצת עליהם?

ר' יאיר בכרך (שו"ת חוות יאיר סימן סז) כתב שכל אדם הפוגש בציפור אשר רובצת על הגוזלים או על הביצים חייב לשלח את האם "דחייב להיטפל ולקיים מצות ה' ". קיום המצווה אינו תלוי בשאלה האם האדם צריך לביצים או לגוזלים, ברם, אין חובה לקיים מצווה זה אלא כאשר היא באה לידו. דברים דומים כתב ר' יחיאל מיכל עפשטיין בערוך השולחן (יו"ד רצב, א).

לדעת פוסקים רבים (חתם סופר דף קלט,ב ד"ה יכול, ובשו"ת או"ח, ק; חזון איש יו"ד קעה, ב), המצווה מוטלת רק על מי שצריך את הגוזלים או הביצים. אולם, אם אינו צריך להם, אין שום עניין שישלח את האם ויקח את הגוזלים. אם יטול את הגוזלים ללא כל צורך יעבור על איסור "צער בעלי חיים", שכן מצער את האם בחינם.

לדעות אלו מצוות שילוח הקן מהווה 'מתיר'. על מנת שלקיחת הגוזלים תהיה מותרת יש לשלח את האם קודם לכן. מצווה זו דומה לשחיטה - אין חובה לשחוט בעלי חיים, אולם אם רוצה האדם לאכול מבשר החיה יהיה עליו לשחוט אותה על מנת להתיר את בשרה באכילה.

בדברי הפתחי תשובה (יו"ד רצב, א) מובאת דעה שלישית לפיה אין חיוב גמור על כל מי שמוצא קן ציפור לשלח את האם, אך העושה כן, מקיים מצווה למרות שאינו צריך את הגוזלים.

הרב ירון בן צבי