!!
 
לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:

זמני השבת:
    הד"נ: 
    יציאה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה


 

דף יוםיומי

חולין דף צה – בשר שנתעלם מן העין

באופן עקרוני, בשר שהיה מונח זמן מה מבלי שראה אותו ישראל (ששמר שלא הוחלף על ידי חיות וכו'), אסור באכילה:

"אמר רב: בשר, כיון שנתעלם מן העין - אסור. מיתיבי, רבי אומר: מקולין וטבחי ישראל, בשר הנמצא ביד עובד כוכבים - מותר! נמצא ביד עובד כוכבים שאני"

בגמרא מובא שבמקרה בו הבשר אשר נמכר במכולות של הגויים מסופק מקצבים של ישראל, יהיה הבשר מותר באכילה. הסבר הגמרא לסתירה בין בשר שנתעלם מן העין לבשר שנמכר במכולת של גויים שגם הוא לכאורה נתעלם מין העין הוא שהגוי משמר את הבשר שהוא לא יוחלף על ידי בעלי חיים בשונה מבשר שמונח ללא שמירה כלל בו יש חשש שיחליפוהו עורבים.

הסבר הגמרא יכול להיות מובן אם נניח שהגוי שומר כל הזמן שהבשר לא יוחלף, אמנם יתכן שהבשר יעלם מעיניו לרגע וממילא יש חשש שהוא הוחלף בבשר נבילה. הריטב"א ענה על כך שרק כאשר יש לנו וודאות שהבשר נתעלם מן העין אנו חוששים שהוא גם הוחלף, אולם אם אין לנו וודאות שהבשר נתעלם מן העין אין חוששים שמא הוא נתחלף.

את תשובת הריטב"א ניתן להבין על פי הסבר התוספות והרא"ש שכתבו שהוראת רב היא חומרא בעלמא משום המעשה שהיה בנהר. כלומר, מכיוון שההוראה שבשר שנתעלם מן העין אסור יסודה הוא בכך שנמצאו שני ראשים במקום ראש אחד, ואם היה עולה רק ראש אחד רב לא היה אוסר אותו; דהיינו, לא הייתה כל סיבה לחשוש שמא ימצא ראש נוסף. לכן, אם אין לנו וודאות שנתעלם הבשר מעיני הגוי, הבשר יהיה מותר באכילה.

בעל המאור ביאר שהסיבה שהבשר מותר היא מכיוון שיש לחשוש שמא הבשר הוחלף על ידי עורבים רק כאשר חתיכת הבשר מושלכת על גבי הקרקע, שזו היא צורת נבילה. אבל מכיוון שמנהגם היה שלא להוריד את הבשר עד שהוא בושל ונאכל, אין לחשוש. באופן דומה כתבו הרמב"ן והרשב"א בשם הראב"ד, שאם העורבים לא יכולים להניח בצורה שבה הניח הגוי (לדוגמא - לתלות על וו), הבשר יהיה מותר באכילה.

להלכה, פסק הרמב"ם (מאכלות אסורות ח, יב) על פי הגמרא בירושלמי (שקלים פרק ז הלכה ב) שבשר שנמצא ביד נוכרי אסור באכילה; וכן נפסק בשולחן ערוך (יו"ד סג, א). בכסף משנה מסביר שמה שנאמר בגמרא שהבשר מותר, מדובר המציאות שבה מכריזים בשוק כשיש טריפה, ואם לא הכריזו באותו היום שיש טריפה, אם נמצא בשר אז הוא מותר; אבל במקום שלא מכריזים על כך, אם נמצא בשר ביד נוכרי הוא אסור. כלומר, כאשר אין חשש שמא הבשר הוא בשר טריפה, מותר לקחת מגוי בשר. באופן זה נפסק באגרות משה (חלק א, יו"ד, נו) שכאשר הבשר סגור וחתום בחותמת שאין חשש שזייפו אותה או שהבשר עצמו הוחלף, יהיה מותר לקנות בשר זה בחנות של גויים.

הרב ירון בן צבי